0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
بنده در زمان تخلیه خانه توافقی دومیلیون وپانصد هزار تومان جهت تصویه قبوض نزد مالک به امانت گذاشتیم که بعد از امدن قبضها تصویه شود ومابقی پول را پس بدهد ،در زمان تخلیه کنتور گاز توسط مامور اداره گاز به علت خرابی کنتور وموجود نبودن کنتور در اداره گاز کنتور برعکس بسته شده بود وهر ماه قبض گاز ارسال میشود ومن پرداخت میکردم الان مالک پول را نمیدهد ومیگوید اول باید کنتور درست شود با تماسی که با اداره گاز داشتیم میگویند فعلا کنتور موجود نیست حالا باید بنده از چه راهی اقدام کنم .

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: شما باید از طریق شورای حل اختلاف نسبت به استرداد مبلغ مورد ودیعه اقدام به شکایت نمایید.

...