0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام:خیر نمی توان بدون اجازه مالک وارد ملک شد.

...