0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
دو عدد چك سفيد امضا إز من به سرقت رفته ومبلغ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ميليون تومان نوشته شده وبه بأنك بردن وبرگشت زدن

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: باید بعد سرقت به بانک مراجعه و درخواست عدم پرداخت نمایید و سپس بعد یک هفته از طریق ارائه گواهی از دادگاه به بانک اقدام نمایید برای راهنمایی بیشتر باشماره فوق تماس بگیرید02191002090

...