0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: عنصر مادی انجام عمل احتکار بوده وعنصر معنوی قصد ارتکاب انجام عمل احتکار می باشد.

...