0 امتیاز
در خانواده توسط
ویرایش شده توسط
دخالت افراد و عدم تمکین زوجه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: عدم تمکین زوجه بایستی ثابت شود و افراد دیگری در این خصوص نیز جرم می باشد.

...