0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام.پرونده درخصوص دایر کردن مکانی برای استعمال مواد مخدر.نگهداری مواد مخدر وسرقت موستجب تعزیر چه حکمی دارد....

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام:مجازاتش حبس و جزای نقدی بوده انفصال خدمات دولتی و در صورت تکرار مجازات تشدید خواهد شد.

...