0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
ساختمان ما بعنوان یک ساختمان جنوبی (ورودی از خیابان به ساختمان و حیاط در جلو)می باشد. در روبرو یک ساختمان شمالی (ورودی از خیابان به داخل حیاط و سپس ساختمان)قرار دارد و به دلیل قانون پنجره مشرف به همسایه ، کلیه پنجره های این ساختمان  بصورت ثابت و مشجر می باشند.

متاسفانه در یک دو نوبت یکی از ساکنین ساختمان مذکور به پشت بام مراجعه کرده و مشغول دید زدن در ساختمان شده که باعث آزار ساکنین شده است. به صورت محترمانه به ایشان تذکر داده شده لیکن با داد و فریاد پاسخ های بی معنی می دهد.

اگر برابر قانون درخواست ما صحیح است (نداشتن حق نگاه کردن به حیاط و واحد های مسکونی ساختمان )لطفا در خصوص نحوه رفع این مشکل راهنمایی بفرمایید.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...