0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

این معامله غیرنافذ است و تا تنفیذ نشود آثار قانونی ندارد. کتاب «دعاوی شرکت های تجاری در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش»را تهیه کنید.


...