0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
با سلام در یک قرارداد ساخت زمین در اختیار سازندگان قرارگرفته و بعد از گذشت از مدت قرارداد بالاخره چند باب اپارتمان در عرصه مذکور ساخته و پایان کار اخذ گردیده مالک زمین بنا بر بند های قرارداد انتقال دانگ را به سازندگان داشته و به تعهد خویش عمل نموده حال اعیان و عرصه مشخص و عملیات اصلاحی و تفکیک انجام و صورت مجلس تفکیکی صادر و دردفتر خانه مبدا قراردارد ولی احد از سازندگان که در سند رسمی مادر ملک سهم مشاعی دارد از تنظیم و امضا تقسیم نامه خودداری می نماید با انکه وی قبل از اتمام و تحویل سازه سهم خویش را به طور مفروز یک دستگاه اپارتمان به متراژ واقع در طبقه ..فروخته و شخص خریدار در دادگاه به طرفیت وی الزام به تنظیم سند نموده و از طرف دیگر سهم مشاعی سازنده مورد نظر به علت تامین خواسته در اداره ثبت توقیف و در صورت مجلس تفکیکی قید گشته حال سوال بنده این است که دعوی الزام به تقسیم نامه به طرفیت شریک سازنده قابل رسیدگی است یا به علت رای های متعدد شعبه دادگاه :مزایده و در شعبه دیگر به رسمیت شناختن مالکیت خریدار. از سمت خوانده موردنظر خارج می گردد و عملا حکم عقیم و یا دادخواست رد می گردد؟
سپاس فراوان از پاسخگویی شما

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط

سلام

دعوایی تحت عنوان الزام به تقسیم نامه موضوعیت ندارد شما می توانید تقاضای تفکیک و تقسیم مجتمع آپارتمانی را از دادگاه درخواست کنید دادگاه حسب مورد ، تصمیم به تقسیم یا افراز یا فروش ملک خواهد گرفت . برای آگاهی بیشتر از شرایط چنین دعوایی به کتاب «دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه کنید.


...