+1 امتیاز
در قرار دادها توسط
ویرایش شده توسط

با سلام اجرت المثل به علت انقضائ مدت قرارداد اجاره به مبلغ 4.5ميليون يعني سه ماه را خواستم چون شورا بيشتر از 5 ميليون اختيار رسيدگي نداشت حكم به نفعم صادر شد وخوانده دعوي تجديد نظر خواهي نكرد اما فرجام خواهي نمود كه ميگن آرائ شورا قابل فرجام خواهي نيست گويا شورا هم تقاضاي فرجام را ارسال نكرده سپس اختيارات شورا در سال جديد به بيست ميليون رسيد كه در نتيجه دادخواست ديگري دادم تا بقيه مبلغ را تا سقف 8 ميليون بگيرم 4.5ميليون اجاره و3.5 ميليون هزينه شارژ كه جلسه برگزار شد وشهود آوردند كه ازانقضائ مدت اجاره مغازه را خالي كرده وكسب نكرده ودر ضمن به توسط افراد مختلف به بنده گفته اند كه بيا ومبلغ رهن را بده و مغازه ات را بگير وتقصير ازجانب من بوده كه وقعي ننهاده ام حال شورا راي بر عدم استحقاق بنده بر اجرت المثل و شارژ داده وبه شهود استناد كرده كه گفته اند چه وچه اين درحاليست كه تامين دليل ضميه پرونده نموده ام كه حتي به تاريخ سه سال بعد از تاريخي كه خواسته اجرت المثل وشارژ بنده بوده مغاز پر ازجنس بوده و خالي نبوده واز طرفي كنتور برق نيز تاچند سال كاركرده وحتي قبوض برق نيز تاچند سال پرداخت شده حال فقط در فرصت اعتراض به اين راي چه كنم البته قرار معاينه محلي نيز در زمان چند ماه بعد از انقضائ مدت اجاره در پرونده ديگري وجود دارد كه مستاجر به اتفاق چندين شاهد اقرار به فروشندگي كفش در مغازه مربوطه كرده اند چرا كه در آن پرونده مي خواسته قرار داد اجاره فاقد امضائ بنده را ثابت كنه كه دادگاه هم به نفعش راي داده

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط

سلام

شما طبق قانون حق مطالبه اجرت المثل را دارید البته باید شرایط مواد 515 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین مواد 226 و 227 و 228 قانون مدنی را داشته باشید جهت آگاهی از این شرایط به کتاب «دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها-انتشارات چراغ دانش » مراجعه فرمایید.
 


...