0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام. چگونه از شرکت بیمه میهن بابت پرداخت نکردن دیه تصادف رانندگی بعداز ۵ ماه از قطعیت حکم دادگاه شکایت کنم و جریمه دیر کرد در پرداخت را هم بگیرم؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

شما می توانید دادخواست مطالبه دیه به همراه خسارت تاخیر تادیه به استناد ماده 522 از قانون آئین دادرسی  مدنی و ماده 22 از قانون حقوق بیمه گذاران را از دادگاه تقاضا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب «دعاوی بیمه در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه کنید.

0 امتیاز
توسط (2.0k امتیاز)
سلام دادخواست مطالبه دیه و خسارات تاخیر تادیه بدهید.

...