0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

خیر ، برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب «جرم سرقت در رویه دادگاه ها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.


...