0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
باسلام واحترام.اینجانب مالک ۳دانگ از ملکی مورد شراکت هستم که دارای ۶ واحد آپارتمان است که هم به صورت تقسیم نامه دستی واحدها تقسیم شده و هم در صورتجلسه بازپرسی تصرف و تقسیم صورت گرفته ثبت گردیده و البته شریک این ملک حاضر به تفکیک در اداره ثبت نمیباشد و ۳ دانگ ایشان در بازداشت ثبت به مبلغ ناچیزی میباشد و همچنین درخواست افراز اینجانب از اداره ثبت منجر به گواهی عدم افراز بدلیل اینکه اعیان آپارتمان قابل افراز نیست صادر گردید.
از شما تقاضا دارم راهنمایی کنید چگونه میتوان سه واحد خود را که در تحویلم نیز میباشد تفکیک و سند ان را دریافت کنم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

شما می توانید به نظر اداره ثبت اعتراض کنید یا می توانید تنفیذ تقسیم نامه و الزام به تنظیم سند تک برگی را از دادگاه بخواهید برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب «دعوای تنفیذ قرارداد در رویه دادگاه ها » و «دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها» مراجعه کنید.


...