0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
ایا برا ی زمینی  که جز اراضی ملی بوده  و  به اشتباه  سند نتظیم شده میتوان اداره ثبت اسناد را الزام به ابطال  سند نمود .

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ذی نفع می تواند دادخواست ابطال سند را از دادگاه بخواهد و در این صورت باید طرف دعوا اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم کننده سند باشد . البته طی بخش نامه هایی نیز هیئت عالی یا هیئت نظارت اداره ثبت راساً نیز می تواند سندهای اشتباهی را تصحیح یا ابطال نماید.

...