0 امتیاز
در خانواده توسط
آیا زوجی که زوجه اش مستند به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از حق حبس استفاده می کند و در تمکین زوج نیست می تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

براساس نظریه مشورتی موجود و روال دادگاه ها زوج می تواند در این حالت تقاضای ازدواج مجدد کند و دادگاه حکم تجویز ازدواج مجدد می دهد.

...