0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
ویرایش شده توسط

سلام عده ای حدود هفت تاهشت نفر دردادگاه اولیه راجع به قرارداد فاقد امضائ موجر شهادت داده اند ودر ماهیت پرداخت مبلغ ودیعه گفته اند که مبلغ مذکور روی میز بنگاه بوده وپس از زنگ تلفن همراه موجر از بنگاه خارج وقرارداد فاقد امضائ مانده وتلاش برای اینکار موفق نبوده ودر نتیجه مبلغ مذکور را خانم الف یعنی مستاجر با خود برده ولی یک نفر از شهود بجای خانم الف یعنی مستاجر گفته آقای الف  یعنی مستاجر باخود مبلغ مذکور را برده ودر این چالش فرق بین زن ومرد در شهادت وکلیلشان دفاع کرده که شهادت این یک فرد به دلیل تفاوت با دیگرشهود نباید تاثیر قضایی  میداشت ومستند صدور رای دادگاه اولیه در عدم قبول قرارداد رهن قرار میگرفت چرا که این شاهد دچار تالمات روحی شده ونتوانسته واقعیت را بگوید واز رای مذکور تجدید نظر خواهی کرده صرف نظر از اینکه یک شاهد هم گفته بود که مبلغ مذکور در دو نوبت از مستاجر جهت الباقی ثمن قرارداد دیگر که مبایعه نامه بوده گرفته وبا توافق خوانده یعنی موجر بوده بعد در تجدید نظر وکیل بنده حضور نیافت بدون اینکه از قبل اطلاع دهد ودرآنجا از این هفت نفر شاهد فقط سه نفر را آوردند و از ماهیت پول که روی میز بنگاه بوده هم اصلا حرفی نزدند وگفتند که موجر قرارداد را قبول نموده و قبل از امضا ئ از بنگاه خارج شده وتلاش برای ادامه کار ناموفق بوده وتلفنش هم از دست رس خارج شده دردفاع گفتم اگر این گونه بوده پس چگونه در محضر به تاریخ دوروز بعد حاضر ونوشته که ثبت با سند برابر و امضائ شده مگر نه اینکه میگویید از بابت الباقی ثمن ملک را به مستاجر رهن وبا توافق موجر بوده ولی موجر امضائ ننموده در پاسخ به این سوال بنده  قاضی دفاعا گفت که مثلا اگر یک جنازه پیدا شود ویک شاهد هم بگوید که من دیدم این جنازه را فلانی کشت ما آن فلانی را اعدام میکنیم وهیچ مدرک وسند دیگری را هم نمی پذیریم هرچند که در امور حقوقی اصل بر کتابت و سند است وبدین ترتیب حکم به نفع شهود وخواهان صادر شد وهمان شهود در پرونده دیگری که موجر خواهان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضائ قرارداد اجاره مذکور شده که با حکم دادگاه اثبات شده شهادت داده اند که مغازه مذکور به مدت چهار سال بعد از انقضائ قرارداد تعطیل و خالی بوده وقسم خورده اند واین در حالیست که تامین دلیل دادگاه شده که مغازه چهار سال بعد از انقضائ هم پرازجنس بوده وخالی نبوده مضافا اینکه در جریان اثبات قرارداد معاینه محلی توسط قاضی شده که به تاریخ سه ماه بعد از انقضائ قرارداد بوده ومستاجر در جهت اثبات قرارداد اجاره اقرار به کار در آن محل کرده وباز همین شهود هم بر خلاف شهادت فعلی شهادت به فعالیت وکار مستاجر در مغازه داده اند ومضافا اینکه کنتور برق هم کار کرده وتلفن هم همچنین ولی اکنون قاضی به استناد شهادت شهود اجرت المثل را هم رد کرده آیا با مدارک و وصف فوق علیه شهود فوق سندیت شهادت دروغ دارد یانه مضافا اینکه یک شاهد هم گفته تمام کارها را خودش انجام و شاهد بوده ولی در پاسخ به زمان انجام قرار داد رهن از بابت صبح یا عصر یاشب سکوت کرده و وکیلش گفته که معلوم است دیگر مگر کسی از پنج سال قبل یادش میماند ما یادمان نیست حتی صبحانه چه خورده ایم خوب شب بوده چه فرقی میکند که کی بوده

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

اگر تعارضات در اظهارات شهود وجود داشته باشد شهادت آنها نامعتبر است و در صورت وجود اسناد و مدارک می توان علیه آنها به جهت شهادت دروغ شکایت کرد.

...