0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
مدیرعامل شرکتی بدون اجازه هیات مدیره ،معامله ای انجام داده وقردادراامضائ نموده ومهرشرکت رانیز زده،حال به استنادچه موادوآرای وحدت رویه می توانیم ابطال معامله رابخواهیم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

اگر مدیرعامل اختیار انجام چنین معامله ای را دارد این معامله صحیح و لازم الاتباع است در غیر اینصورت معامله فوضولی محسوب شود و نیاز به تنفیذ هیات مدیره است که می توانند با رد معامله ابطال آن را از محکمه درخواست کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب «دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها » و «دعاوی شرکت های تجاری در رویه دادگاه ها» هر دو انتشارات چراغ دانش مراجعه نمایید.


...