0 امتیاز
در قرار دادها توسط
کارشناس رسمی دادگستری در پرونده اجرای احکام  طبق ماده 46 برای قیمت گذاری محکوم به که در حکم تلف شده بوده  قیمتگذاری کرده طبق این قیمتگذاری مبلغ مذکور از محکوم علیه به حساب محکوم له ریخته شده است . پس از عملیات اجرا محکوم له شکایتی از بابت قیمت بالای  کارشناسی به دادگاه انتظامی کارشناسان می کند و پس از طی  مراحل دادگاه انتظامی رای به تخلف کارشناس از باب مسامحه در قیمتگذاری می دهد ضمنا هیئت 3 نفره در کانون کارشناسان رقمی پایین تر را  قیمتگذاری می کند .حال محکوم علیه دادخواست  ادعای خسارت از کارشناس کرده سوالم این است در صورتی که دادگاه حکم به مقصر بودن کارشناس و پرداخت خسارت دهد
اولا  آیا می توان در خواست ورود ثالث به پرونده (محکوم له) داد و آیا در صورت ورود وی می توان این خسارت را از وی مطالبه کرد (بدون در خواست ابطال عملیات اجرایی)
و پیشنهاد حضرتعالی برای ادامه کار چه می باشد

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

با توجه به قانون کانون کارشناسان مطالبه خسارت از بابت قیمت گذاری بالا هیچ ارتباطی به پرونده مربوطه نداشته و کارشناس متخلف صرفاً مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت .به کتاب «دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه ها » و «اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه ها » هر دو انتشارات چراغ دانش مراجعه کنید.


...