0 امتیاز
در قرار دادها توسط
ویرایش شده توسط

باسلام قرارداداجاره با حکم دادگاه ثابت شده وحکم تخلیه هم صادر شده ولی مستاجر در دادگاه دیگری خسارت تاخیر تادیه مبلغ ودیعه را هم علاوه بر ودیعه به صورت قطعی رای گرفته واکنون هم چهار سال از انقضائ قرارداد گذشته و موجر اجرتالمثل قراردادی راکه روزی صد هزار تومان تعیین شده که به ازای هرروز تاخیر درتخلیه تعیین شده خواسته وبه تامین دلیل که به تاریخ 4سال بعد از انقضائ قرارداد هم مکتوب شده که ملک مورد دعوی خالی نبوده و از اجناس زیادی درداخل ان بوده استناد شده اما قاضی با این دلیل که موجر از اول قرارداد را قبول نداشته و به حکم دادگاه ثابت شده وبه استناد شهادت گواهان ملک مورد ادعا یعنی مغازه مورد دعوی خالی بوده و کسبی انجام نشده درخواست اجرت المثل رارد کرده سوال انجاست که با توجه به تامین دلیل دادگاه چگونه قاضی در درای خود با وجود اینکه نوشته خواهان به تامین دلیل ماخوذه اشاره دارد اما برخلاف آن به استناد گواهی گواهان از خالی بودن مغازه وعدم انجام  کسب در آن سخن گفته وحکم بررد دعوی صادر کرده مگر این تعارض آشکار نیست

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط

سلام

به جهت ارزش بالای شهادت شهود نسبت به تامین دلیل استناد دادگاه به شهادت شهود منطبق با قانون بوده  و رای درست صادر شده است چرا که شهادت دلیل محسوب می شود ولی تامین دلیل اماره.


...