0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

برای اطلاع از تفسیر و توضیحات ماده به ماده قانون تجارت به کتاب قانون آموز تجارت - انتشارات چراغ دانش مراجعه کنید.

...