0 امتیاز
در قرار دادها توسط
دو نفر با اخذ وامی کسب و کاری به راه میندازن طرفین بعد از طی چند ماهی اختلاف پیدا میکنن و طرف aمیخواد از شراکت این کسب و کار بیاد بیرون و طرفbمخالفت میکنه

با فرض اینکه هیچ قراردادی بین طرفین منعقد نشده و نسبت به بحث شراکت هیچ مستندی وجود ندارد و فقط در عمل شفاها گفته شده نصف به نصف هم سود و هم زیان ولی سندی وجود ندارد

1.حال طرف aمیخواهد از شراکت انصراف بدهد نسبت سود و زیان چگونه خواهد بود ؟
2.آیا براساس آورده محاسبه خواهد شد با بر اساس نصف به نصف؟
3.آیا طرفa میتواند مدعی اموال منقول و موجود در کسب و کار باشد؟
4.آیا نیاز به نظر کارشناس هست تا اموال و داریی ها را به صورت سهم المشارکت تقسیم کند ؟
5.فرد bمدعی ضرر و زیان از شریک a شده آیا میتواند چنین اقدامی کند ؟
6.اگر شریک bپیشنهاد خرید سهم کنید چگونه باید عمل کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

طرفی که متقاضی پایان شراکت مدنی است باید دادخواست ارزیابی سرمایه و سود دوره مشارکت را به دادگاه داده و دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی به نسبت سرمایه تصمیم خواهد گرفت .

...