0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
تنظیم سند با اکراه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام.تنظیم سند با اکراه و اجبار موجب بطلان سند است به کتاب دعوای ابطال سند در رویه دادگاه (انتشارات چراغ دانش)مراجعه فرمایید.

...