+1 امتیاز
در خانواده توسط
با سلام و احترام
ایا دختر ۱۷ساله میتواند منزل اجداد خود را برای زندگی انتخاب کند

و پدر و مادر ایا میتوانند قانونا جلو‌گیری نماییند

پر صورتی که مادر فوت کرده باشد و نامادری باشد چه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

دختر 17 ساله بالغ محسوب شده و حق انتخاب مسکن را دارد و هیچ کس نمی تواند مانع این کار شود.

...