0 امتیاز
در قرار دادها توسط
صلحنامه فمیمابین اینجانب و طرف مقابلم منعقد کردیده که بر اساس ان ایشان ملکی را در قبال مال الصلح معینی به اینجانب صلح نموده که مال الصلح طلب اینجانب از ایشان بوده است و تعهد نامه محضری نیز بابت اجرای مفاد صلحنامه داده است حالیه باوجود گذشت زمان زیاد چک ایشان پاس نشده با وجود عدم وصول چک آیا صلحنامه کماکان معتبر است یا به صرف دادن چک از طرف ایشان علیرغم عدم وصول چک منفسخ میگردد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.3k امتیاز)
سلام: اگر حق فسخی درج نشده باشد صلح پابرجاست و متبر می باشد و نسبت به وصول چک و اعتراض عدم تادیه اقدام نمایید.

...