0 امتیاز
در قرار دادها توسط
با سلام و عرض احترام،

آیا عقد انتقال مالکیت منافع ملک بدون تعیین مدت از لحاظ شرع باطل است ؟

مصالح شش دانگ منافع ملکی را به متصالح انتقال داده (بدون تعیین مدت) و شش دانگ عین را همزمان به شخص ثالث فروخته است.
شخص متصالح ، این خرید را وکالتا برای شخص ثالث انجام داده (شخص ثالث جاهل به موضوع انتقال منافع)
اکنون که مصالح و متصالح فوت کرده اند ، شش دانگ منافغ ملک به چه کسی تعلق دارد؟
وراث مصالح؟ وراث متصالح؟ شخص ثالث؟
با تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.3k امتیاز)
سلام: اجاره بدون مدت باطل است ولی فروش یا صلح نیازی به درج مدت نیست و در صورت تی به گفته شما خرید از طرف ثالث وکالتی بوده پس مال شخص ثالث می باشد.

...