0 امتیاز
در قرار دادها توسط (120 امتیاز)
با سلام.
در سال 33 پس از فوت پدربزرگ اینجانب تقسیم نامه ای مابین وراث (پدر و عموهای بنده) تقسیم و قطعه باغی به دو قسمت تفکیک که سهم عموهایم مشترک و سهم پدرم با دیوارکشی جدا شده و در تقسیم نامه قید می گردد: سهمیه الله کرم و ماشاءالله یکجریب به پیمایش از اول باغ و موازی 800 متر به پیمایش از انتهای جوی آب باغ از امیرقلی مفروض شد و راه هریک جداگانه و حق عبور به یکدیگر نداشته باشند.
در سال 49 یکی از عموهای بنده یک جریب خودشان را به شخص غریبه فروخته و در قولنامه فروش ذکر شده است ممر باغ امیرقلی از قسمت شرقی باغ می باشد و باید شرب شود و حق آب بردن دارد.در حالی که امیرقلی نه فروشنده بوده و نه خریدار ولی به عنوان شاهد امضاء کرده است.
در حال حاضر وراث باغ پایین دستی در راع عبور که همان جوی کنار باغشان است درخت کاشته و درختان مانع عبور ما می شوند و همچنین اجازه نصب درب هم نمی دهند و البته درختان برای احداث جوی آب سیمانی و بلوکی هم مزاحم است.آن ها  ادعا می نمایند شما فقط می توانید آب ببرید و راه ندارید و با هواپیما وارد باغتان شوید."باغ اینگونه فروخته شده و مالک باغ شما(امیرقلی) که فوت شده به عنوان شاهد امضاء کرده است"
سوال این است:
1-ادعا میکنند ممر یعنی جوی آب و نه راه عبور.ولی در لغت نامه ها ممر به معنی راه عبور ترجمه شده است.آیا ادعای وراث باغ پایین دست صحیح است و فقط محل عبور آب است؟
2-آیا در سال 33 که قید شده است راه عبور جداگانه ، حق ارتفاق در ملک عموهایم ایجاد شده است یا همان جوی آبی که از کنار باغ عموهایم عبور می کرده به صورت اختصصاصی به باغ ما تعلق گرفته و به مالکیت پدر بنده رسیده است؟
3-آیا اینکه در قولنامه فروش سال 49 پدر مرحوم بنده به عنوان شاهد امضاء کرده حق عبوری که در سال 33 داشته از بین رفته است؟
4-آیا با تنظیم قولنامه فروش سهم عموهایم در سال 49 ، تقسیم نامه سال 33 باطل شده است؟
5-یک درخت گردو و یک درخت سنجد در قطعه سهم عموهایم وجود داشته است و در تقسیم نامه نوشته شده یک اصله درخت گردو و یک اصله درخت سنجد و زمین های زیر آن مابین تمام شرکاء نامبرده  به حال مشترک باقیست ولی در قولنامه سال 49 فقط درخت گردو و زمین زیر آن نوشته شده و درخت سنجد نوشته شده ولی زمین زیر آن نوشته نشده است.حال هر دو درخت خشک شده است.آیا با خشک شدن درختان ، زمین های مشترک زیر درختان طبق تقسیم نامه به قوت خود باقی است؟
6-با توجه به اینکه در قولنامه سال 49 درخت سنجد ذکر شده ولی زمین زیر آن ذکر نشده و فقط زمین مشترک زیر درخت گردو ذکر شده آیا می توان به تقسیم نامه استناد و در صورت داشتن سهم طبق سوال 5 ، زمین درخت سنجد را هم مطالبه کرد؟
با تشکر و احترام

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.3k امتیاز)
سلام: باشماره 02191002090جهت مشاوره تماس بگیرید.

...