0 امتیاز
در قرار دادها توسط
میخواستم بدانم که ایا پیمانکار یاهرشخص دیگر ویاکارفرما حق برداشت از حقوق کارگران رادارد یاخیر؟اگر میتواند درچه شرایطی؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: سوال خود را کامل مطرح نمایید.

...