0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
ویرایش شده توسط
هبه زمین توسط به زن خودش

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: هبه از طرف مرد نسبت به زن قابل رجوع می باشد مگر زن زمین را به دیگری انتقال دهد.

...