0 امتیاز
در قرار دادها توسط
آیامیتوان در میایعه نامه شروطی را درج نمود نمود که عقد بیع فقط زمانی رسمیت پیدا میکند که خریدار کل مبلغ ثمن را به حساب فروشنده پرداخت نموده باشد؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید


...