+1 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
با سلام.یک قطعه زمین مسکونی را از 2 نفر به صورت جداگانه خریده ام اما بعدا برای انجام مراحل ثبتی و ایراد گرفتن اداره ثبت اسناد از تاریخ قولنامه ها مجبور شدم یک قولنامه دیگر درست کنم و آن 2 نفر مالک قبلی همراه با قولنامه های قبلی را به بنگاه آوردم و در حضورشاهدان  یک قولنامه مشاع درست کردیم و تاریخ آن را به 12 سال قبل تر تبدیل کرده و هر 2 نفر قولنامه مشاع را امضا و حتی مبلغ اضافی نیز از من بابت ایجاد آن قولنامه از من گرفتند و فقط این قولنانه در پرونده ثبتی موجود است اما در پرونده دادگاهی تمام قولنامه موجود است آیا در دادگاه که جلسه رسیدگی جهت گواهی گواهان صادر نموده میتوانم از شاهدان قولنامه مشاع استفاده کنم که مالکان در بنگاه  اقرار به فروش سهم خود از قبل نموده سپس این قولنامه را برای ایراد گرفتن اداره ثبت اسناد از تاریخ قولنامه درست کرده اند؟آیا این شاهدان،شاهد قولنامه های قبلی نیز محسوب میشوند یا اینکه برای هر کدام از قولنامه ها شاهد جداگانه ببرم ؟در ضمن تمام قولنامه ها عادی هستند و دادخواست اولیه و شکایت مالک،ابطال سند رسمی بوده و در مرحله تجدید نظر میباشد.با تشکر از راهنمایی تون خدا اجرتان بدهد

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

البته که شهود هر قولنامه  برای اثبات محتوای آن قولنامه می توانند شهادت دهند لذا در مورد قولنامه مشاعی (آخری) که به تاریخ 12 سال قبل تنظیم شده است صرفاً شهود این قولنامه می توانند شهادت دهند مگر اینکه این شهود همان شاهدهای قولنامه های قبلی باشند.

...