چگونه اجاره نامه قانونی بنویسم_متن اجاره نامه خانه

چگونه اجاره نامه تنظیم کنم

اجاره و قرارداد مرتبط با آن یکی از شایع ترین قرارداد های درون جامعه است که بسیاری افراد با آن مواجه می شود‌. اما معنای اجاره همان چیزی است که در عرف شناخته می شود به این صورت که کسی منافع یک ملک را برای مدت معینی در اختیار می گیرد و مالک آن ملک را موجر و شخص دیگر را هم مستاجر می نامند همان طور که مشخص است اجاره یک قراردادی است که بین طرفین بسته می شود که بر اساس قانون باید یک سری ویژگی هایی دارد که باید در قرارداد رعایت شود مثلا شرایط اساسی که یک قرارداد دارد-مدت اجاره- طرفین اجاره-و….

سندی و نوشته ای که بین موجر و مستاجر در این راستا تنظیم می شود اجاره نامه نام دارد که در ادامه به بیان نکاتی از اجاره نامه و احکام آن می پردازیم. برای تنظیم اجاره نامه می توانید از طریق شماره۰۲۱۸۸۴۱۰۰۵۷ از طریق گروه وکلای سنا کمک بگیرید.تماس-با-گروه-وکلای-سنا

اجاره نامه را چگونه بنویسیم؟

در اجاره نامه برای اینکه صحیح تشکیل شود و بعدا با مشکلی مواجه نشوید لازم است که نکاتی را رعایت کرده و مواردی هم در سند اجاره نامه درج شود.

در ادامه به تمامی نکات مهم که در قرارداد اجاره لازم است معین شود اشاره می کنیم.

اطمینان از مالک بودن

برای مثال لازم است اطمینان حاصل شود که فرد مالک مال است یا از طرف مالک نماینده است که میخواهد آن را اجاره دهد. زیرا اگر شخصی مالک مال نباشد و آن را اجاره دهد آن اجاره فضولی و قابل ابطال می باشد.

نوشتن قرار داد اجاره

نوشتن سند اجاره نامه قانونی

برای این که احکام خاص قوانین روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بر آن بار شود لازم است که اجاره نامه قانونی  را هر چند به صورت رسمی هم که نباشد به صورت دستنویس در بیاوریم و ۲ نفر هم به عنوان شاهد آن را امضا کنند.

نکته دیگر این که لازم است در سند مشخصات دقیق طرفین موجر و مستاجر بیان شود از نام و نام خانوادگی تا مشخصات هویتی دیگر.

درج مشخصات

نوشتن و درج دقیق مشخصات ملک مورد اجاره چه مسکونی  چه تجاری لازم است که در سند درج شود. به علاوه مشخصات آدرس ملک نیز لازم است در سند ثبت شود. مثل نشانی، شماره پلاک و منصوبات و متعلقات ملک.

اگر مال اجاره شده تاکسی یا کامیون یا چیزی منقول یعنی غیر از ملک و زمین باشد لازم است که نام خودرو ، مدل آن،شماره آن و موارد دیگر در سند ثبت شود‌.

درج مدت قرارداد

از مهم ترین نکات عقد اجاره این است که مدت قرارداد در آن ذکر شود زیرا اجاره بدون مدت و یا اجاره به مدت عمر موجر و یا مستاجر باطل است البته در مواردی هم نیازی به ذکر نیست زیرا عرف حاکم خودش به معنای ذکر در عقد است به این صورت که عرف در حال حاضر یک سال استمثل قانون موجرر و مستاجر سال ۵۶

اما برای اطمینان بیشتر لازم است که در یک ماده قرارداد، مدت اجاره، مبدا و پایان آن ذکر بشود.

درج اجاره بها

نوشتن مبلغ اجاره بسیار مهم است و در مواردی ممکن است عقد را از اعتبار بیندازد،‌پس لازم است که میزان اجاره بها و نحوه پرداخت آن‌ معلوم شود.

برای مثال در قرارداد  می نویسم برای اجاره این مغازه باید سر هر ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود. حال می توانیم نحوه پرداخت که نقدی باشد یا چک و… را نیز درج کنیم.

تنظیم اجاره نامه طرفین قرارداد

شرط و شروط در قرارداد

در تمام قراردادها ممکن است طرفین شروطی را تعیین کنند که باید در سند اجاره نامه ذکر شود. برای مثال مستاجر شرط می کند که تا یک ماه آینده باید فلان قسمت خانه رنگ آمیزی شود  و یا بخاری و یا آبگرمکن برای آن در مدت کوتاهی وصل بشود و هر شرایطی که لازم میدانند را درج کنند.

از طرف دیگر موجر می تواند شرط کند که مستاجر حق ندارد ملک را به کسی اجاره بدهد و یا مهمانی آنچنانی در آن برگزار کند که باعث آزار شود و…

ضمن همان اجاره نامه هم می توان ضمانت اجرای شرط را درج کرد اما اگر چیزی نوشته نشود طبق قانون طرفین حق فسخ دارند و حتی طرفین می توانند تمامی خیارات قانونی را در قرارداد خود ساقط نمایند مگر خیار تدلیس و خیار غبن فاحش که حتی در قرارداد اجاره درج شود باز قابل اسقاط نیست.

تعیین رهن یا ودیعه

در اجاره های متعارف معمولا مبلغی به عنوان رهن تعیین می شود که تکلیف آن هم در قرارداد باید تعیین شود. نکته دیگر این که فرد در زمان تخلیه می تواند تا زمانی که رهن را نگرفته است از تخلیه خودداری کند.

اما به نفع موجر است که قبل از تحویل مال مورد اجاره ودیعه یا رهن را بگیرد زیرا اگر خودداری کرد باید از طرق دادگاه اقدام کند. اما می توان ضمن قرارداد هم برای تاخیر در پرداخت ودیعه شرط کرد که مستقیما فرد حق فسخ داشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستریدرج جریمه و یا وجه التزام در اجاره

برای آنکه در مواردی به مشکل برنخورید می توان در اجاره نامه درج کرد که اگر مستاجر تاخیر در پرداخت کرد به ازای هر روز تاخیر یا هر هفته، فلان مبلغ جریمه پرداخت کند که این شرط صحیح خواهد بود.

نمونه متن یک قرارداد اجاره نامه

درج متعلقات ملک

به نظر میرسد بهتر است آنچه منصوب به ملک است را هم در قرارداد درج کنید برای مثال کولر یا  آبگرمکن و کابینت و موارد دیگر که به مستاجر تحویل داده شده است. که اگر بعدا به آنها خساراتی وارد شد بتوان آنها را مطالبه کرد.

وکیل پایه یک دادگسترینمونه متن اجاره نامه خانه

قرارداد اجاره حاضر بین ………… فرزند : ………. به شماره شناسنامه : ……. صادره از :  ……… به کد ملی : ………. متولد: ……… ساکن : ……….. تلفن : ………. به عنوان موجر و ………. فرزند : ……………. به شماره شناسنامه : ……….. صادره از : …………. به کد ملی : ……… متولد : ……….. ساکن : …………تلفن :  ………… به عنوان مستأجر منعقد می گردد.

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات ملک مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران …………… پلاک ثبتی شماره …….. فرعی از ……. به مساحت .. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……… به نام موجر، مشتمل بر ۲ اتاق خواب با حق استفاده از برق، گاز، تلفن به صورت اختصاصی و سایر لوازم و منصوبات و متفرعات مربوطه از جمله آب که جهت استفاده به رؤیت مستأجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۳ – مدت اجاره

مدت اجاره ار تاریخ ……. آغاز و در مورخ …… خاتمه می یابد. (…. روز)

ماده ۴ – اجاره بها، نحوه پرداخت

میزان اجاره بها از قرار ماهی …………… تومان معادل ….. میلیون ریال و جمعاً برای مدت اجاره مذکور میزان ……………. میلیون تومان می باشد.

مبلغ …………. میلیون تومان معادل ………… میلیون ریال از طرف مستأجر به عنوان ودیعه قرض الحسنه به موجر نقداً پرداخت می شود.

 ماده ۵ – تقسیم مورد اجاره

با عنایت به قرارداد اجاره مورخ …………. ، آپارتمان مورد اجاره به همراه تمامی توابع و ملحقات آن هم اکنون در تحویل و ید مستأجر و تحت تصرف وی می باشد.

ماده ۶ – شرایط قرارداد

۱- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را برخلاف منظور قرارداد که استفاده جهت محل سکنی می باشد ندارد، به اضافه آنکه مکلف است از مورد اجاره استفاده متعارف نماید.

۲- موجر مورد اجاره را جهت سکونت سه نفر به مستأجر اجاره داده است.

۳- مستاجر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری مورد اجاره را به غیر تحت هیچ عنوانی اعم از امانت، اذن در انتفاع، اجاره مجدد ندارد.

۴- مستاجر مکلف است به محض خاتمه مدت قرارداد اجاره و رأس موعد مقرر، مورد اجاره را تخلیه و تحویل موجر نماید، در غیر اینصورت مستأجر مکلف است روزانه مبلغ صد هزار تومان معادل یک میلیون ریال به عنوان خسارت وجه التزام به موجر بپردازد و موجر علاوه بر استحقاق دریافت وجه التزام حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نیز دارد.

ماده ۷ – قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.

قرارداد مزبور در ۷ ماده در مورخ ……………. و در حضور شهود به امضای طرفین رسید.

امضاء موجر                             امضاء مستأجر                              امضاء شاهد                                         امضاء شاهد

مشاوره راجع به اجاره نامه

مشاوره  اجاره نامه قانونی

تنظیم قراردادها بسیار حائز اهمیت است از این جهت که تعهدات طرفین را مشخص می کند و میزان آن را به همراه ضمانت اجرای آن تعیین می کند.

اجاره نامه هم به همین شکل است تنظیم مناسب آن می تواند کمک کننده افراد باشد اما تنظیم غیر حرفه ای آن می تواند باعث ایجاد هزینه ها و مشکلات دیگری شود لذا توصیه می شود که برای تنظیم قراردادهای خود مثل اجاره نامه  از وکیل و مشاور حقوقی استفاده کنید تا نکات لازم در قرارداد و شروط طرفین در آن درج شود.

برای این کار می توانید از طریق شماره گروه وکلای سنا، با وکلای متخصص در هر حوزه مسئله حقوقی  خود مشورت کنید و همچنین به صورت حضوری هم می توانید نسبت به اخذ مشاوره اقدام کنید.

نتیجه گیری

اجاره از قراردادهای معین در قانون مدنی است و قواعد و احکام آن در قانون مدنی تعیین شده است. نحوه تخلیه و برخی دیگر از احکام آن هم در قانون روابط موجر و مستاجر تعیین شده است.

برای مثال اگر شخص بخواهد قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ باشد باید اجاره نامه تنظیم شده یا به صورت رسمی باشد یا اینکه اگر در سند عادی باشد دو نفر پای آن را امضا کنند.

در بالا موارد دیگری در خصوص تنظیم اجاره نامه و مفاد و نکات را تشریح کردیم.

سوالات متداول

اجاره نامه چیست؟

نوشته و سندی که بین موجر و مستاجر در خصوص اجاره ملک نوشته می شود اجاره نامه محسوب می شود.

در تنظیم اجاره نامه چه نکاتی باید رعایت شود؟

در بالا به موارد ضروری در اینباره پرداختیم و به یک نمونه قرارداد هم اشاره کردیم اما برای تنظیم اجاره نامه خود بهتر است از مشاور حقوقی مشورت بخواهیدب برای دریافت مشاوره از طریق شماره گیری ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ توسط گروه وکلای سنا اقدام نمایید.