وبلاگ

تجویز تغییر شغل
وکیل سرقفلی

تجویز تغییر شغل

تخلیه به دلیل تغییر شغل ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر

فک رهن
وبلاگ

دعوای الزام به فک رهن

معرفی دعوای فک رهن دعوای الزام به فک رهن، باید بدانیم رهن چه نوع عقدی است خوشبختانه مقنن در ماده

فک سند رهنی
وکیل ملکی

فک رهن

سند رهنی چیست؟ سند رهنی، سندی است که در دفترخانه تنظیم شده و طبق آن شخص بدهکار در مقابل طلبکار

فروش ملک مشاع
وکیل ملکی

فروش ملک مشاعی

مال مشاعی چیست؟ مشاع به معنای مشترک و شراکتی است. وقتی گفته می شود مالی یا ملکی مشاع است بدین

دعوای اثبات مالکیت
وکیل ملکی

اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت در این دعوا شخصی که ادعای مالکیت بر ملک را دارد خواهان نامیده می شود. شخص خواهان

ماده قانونی ابطال سند مالکیت
وکیل ملکی

ابطال سند

ابطال سند چیست؟ دعوای ابطال سند به معنای انتقال قانونی یک سند رسمی یا قرارداد از حالت معتبر و قابل

وکیل دعاوی تصرف عدوانی
وکیل ملکی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی چیست؟ دعاوی تصرف عدوانی در کنار دعوای رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق، جز دعاوی سه گانه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
وکیل ملکی

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ تنظیم سند به نام خریدار یک تعهد تعهد لازم‌الاجرا از طرف مالک است که

وکیل متخصص خلع ید در تهران
وکیل ملکی

خلع ید

خلع ید چیست؟ خلع ید، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (اموالی که قابلیت جا به جایی ندارند مثل

دعاوی حقوقی

فسخ معامله اموال منقول

فسخ معامله اموال منقول به معنای به هم زدن معامله ای است که مورد معامله آن مالی غیر از ملک