مهر ۲۴, ۱۴۰۰
گروه وکلای سنا(دفتر وکالت برادران زینالی) - وکیل متخصص سرقفلی

نمونه دادخواست های موضوعات مدنی

نمونه دادخواست های موضوعات مدنی

نمونه دادخواست

microsoft-word-iconدادخواست مهر و موم ترکه (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مهر و موم ترکه (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مهر و موم ترکه و تحریر آن (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مهر و موم ترکه و تحریر آن (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مهر و موم ترکه و تحریر و تقسیم آن
microsoft-word-iconدادخواست تقسیم ترکه
microsoft-word-iconدادخواست رفع مهر و موم و تحریر ماترک از دادگاه(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست رفع مهر و موم و تحریر ماترک از دادگاه(از دادگاه)

microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده (از دادگاه)

microsoft-word-iconدادخواست توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه چک با پرداخت وجه آن
microsoft-word-iconدرخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی مطالبه وجه با مدعی قرارداد خرید مل

microsoft-word-iconدادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی با تأمین خواسته
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه آب ، برق ، گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه آب ، برق ، گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه آب ، برق ، گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه آب ، برق ، گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه رسید عادی /فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه رسید عادی /فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تأمین خواسته
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملک غیربا تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملک غیربا تامین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-icon[دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری با تامین خواسته (۱)(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری با تامین خواسته (۱)(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری/حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (۲) (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری/حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (۲) (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)

دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از دادگاه)

microsoft-word-icon اظهار نامهءعزل از وکالت
microsoft-word-iconدادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال
microsoft-word-iconدادخواست ابطال وکالت نامه با دستور موقت
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه
microsoft-word-iconدادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
microsoft-word-iconدادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه
microsoft-word-iconدادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به

microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ‏ (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-icon[دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ‏ (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از دادگاه)

microsoft-word-icon دادخواست تأمین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات (از دادگاه)

microsoft-word-iconدادخواست تامین خواسته عمومی (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تامین خواسته عمومی (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله )
microsoft-word-iconدادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء ) (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء ) (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست قرار تامین خواسته مهریه
microsoft-word-iconدادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوکاله ) (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوکاله ) (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از دادگاه)

microsoft-word-iconدادخواست خلع ید (از شورای حل اختلاف )
microsoft-word-iconدادخواست خلع ید (از دادگاه )
microsoft-word-iconدادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا
microsoft-word-iconدادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
microsoft-word-iconدادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با دستور موقت

microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت اتصال تلفن
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت استرداد طفل
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت منع استفاده از وکالت نامه
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت منع از صدور سند ( ماده ۱۲ قانون زمین شهری )
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت منع از هر گونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
microsoft-word-iconدرخواست دستور موقت منع از هر گونه اقدام در امور شرکت

microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۱)(از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-icon]دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۱)(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۲)(از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از دادگاه)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از شورای حل اختلاف)
microsoft-word-iconدادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از دادگاه)

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©