تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین

وکیل پایه یک دادگستری

در خصوص دادخواست خواهان دعوای اصلی خانم (ز.ش.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده دعوای اصلی آقای (م.ک.) فرزند (ص.) به خواسته تغییر مکان ملاقات فرزندم (ع.) و افزایش زمان ملاقات فرزندم (ز.) و دادخواست دعوای تقابل خواهان، دعوای تقابل آقای (م.ک.) به طرفیت خوانده دعوای تقابل خانم (ز.ش.) به خواسته سلب حضانت مادر از نگه‌داری فرزندم (ع.) و ارجاع امر به کارشناسی جهت انجام تست روانشناسی در تقابل با پرونده .

پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در دادنامۀ گزارش اصلاحی صادره از سوی دادرس شعبه ۱۵ دادگاه خانواده مجتمع شهید قدوسی قم و مداقه در قانون آیین دادرسی مدنی از مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳، ملاحظه می‌گردد در فرضی که خواهان و خوانده با حضور در جلسه دادگاه بنا به درخواست ایشان اقدام به سازش می‌نمایند، دادرسی نسبت به کسانی که سازش می‌کنند خاتمه می‌یابد که این خصیصه بارز سازش در سازش می‌کنند.

خاتمه می‌یابد که این خصیصه بارز سازش در محکمه است که دادرسی را خاتمه می‌دهد و بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، سازشی که بین طرفین در دادگاه واقع می‌گردد و متضمن موضوع مورد درخواست و سازش طرفین است، ضمن تنظیم صورت‌جلسه که مراتب از سوی دادگاه خانواده قم انجام پذیرفته است.

موارد مورد توافق را با دقت مبنی بر اینکه چه موضوعی مورد توافق و سازش است انجام پذیرفته و ثبت گردیده که با امضاء دادرس دادگاه و طرفین دعوای نافذ و لازم‌الاجرا می‌شود. سازش وفق ماده ۱۸۱ قانون آ.د.م. در حقیقت نوعی قرارداد خصوصی است.

این قرارداد در صورتی قابل اجرا است که مخالف صریح قانون یا قوانین آمره یا اخلاق حسنه نباشد که این مطلب از مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی به دست می‌آید و قید لازم‌الاجرا بودن مفاد گزارش اصلاحی و سازش بین طرفین در ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م. اشعار گردیده است.

با مداقه در هر دو پرونده ملاحظه می‌گردد به‌موجب دادخواست‌ها و احکام متعدد دادگاه خانواده قم، در خصوص موضوعات دعاوی خانوادگی شامل ملاقات فرزندان، رسیدگی به دعوای تقابل، صدور دستور موقت ملاقات فرزند، نفقه زوجه، حکم تمکین، حضانت فرزند مشترک دختر ۹ ساله، تغییر مکان ملاقات فرزند مشترک ۴ ساله به نام (ع.) تهیه مسکن و اثاث‌البیت و پرونده‌های شوراهای حل اختلاف رسیدگی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم شده است.

علی‌ای­حال در خصوص خواهان دعوای اصلی خانم (ز.ش.) مبنی بر تغییر مکان ملاقات فرزند به نام (ع.) به‌موجب دادنامۀ گزارش اصلاحی دادگاه خانواده قم توافق گردیده است و محل تحویل و استرداد فرزندان کلانتری ۱۰۹ بهارستان معین شده.

با عنایت به اینکه موضوع اعتبار امر مختومه و قضاوت شده را دارد؛ لذا مستنداً بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد؛ اما در خصوص افزایش ملاقات فرزندم (ز.) متولد ۲۱/۸/۸۰ دادگاه با مداقه در مدارک سجلی ابرازی فرزند صغیر ملاحظه می‌نماید فرزند دختر بیش از ۹ سال تمام قمری سن دارد و نظریه مشورتی اشعار دارد با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.

موضوع حضانت و ملاقات اطفال منتفی است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند باشند می‌توانند شخصاً اتخاذ تصمیم نمایند. لذا نظر به اینکه فرزند صغیر به نام (ز.) بالغۀ غیر رشیده خارج از سن ملاقات و حضانت است، مشمول اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت و ملاقات نمی‌گردد.

و از این حیث نیز دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد خواهان دعوای اصلی صادر و اعلام می‌گردد؛ اما در خصوص دعوای تقابل آقای (م.ک.) به خواستۀ سلب حضانت مادر از نگهداری فرزندم (ع.) دادگاه با مداقه در اسناد مدارک سند سجلی ابرازی ملاحظه می‌گردد.

با عنایت به اینکه طفل صغیر به نام (ع.) کمتر از ۷ سال سن دارد (متولد ۱۱/۱۰/۸۵) و حسب مقررات قانونی اولویت در واگذاری حضانت اطفال تا ۷ سالگی با مادر است و خواهان دلیل و مدرکی که بتواند به اولویت و صلاحیت مادر خدشه وارد نماید، ارائه ننموده و صفات سلبیه مندرج در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نسبت به خوانده دعوای تقابل خانم (ز.ش.) محرز نیست؛ لذا دادگاه قرار رد دعوای خواهان تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید