حق بیمه تامین اجتماعی و محاسبه عیدی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

مطابق قانون، هر کارفرمایی موظف به پرداخت حق بیمه کارگران خود می باشد و در صورت استنکاف از این امر، مجازات خواهد شد. مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی؛کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.

بیمه شده نیز شخصی است که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

طبق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی : مشمولین قانون تامین اجتماعی عبارتند از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.

بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه را قانون و آیین نامه های مربوطه معین می کنند.

حق بیمه چیست؟

طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی؛ حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. در واقع مبلغی که کارفرما برای استفاده از مزایای موضوع قانون بیمه تامین اجتماعی به سازمان پرداخت می کند را حق بیمه می نامند.

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه‌ را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین‌ صورت مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آئین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان‌ خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید.

سازمان حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت‌ به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول‌ می‌نماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان تامین اجتماعی (https://samt.tamin.ir/portal/login)مابه‌التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

حق بیمه سال ۹۸ چقدر است؟

طبق ماده ۲۸ قانون بیمه تامین اجتماعی؛ حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان‌ بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌ دولت تامین خواهد شد.

از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد.

طبق تبصره همان ماده، دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک‌جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

قابل ذکر است در مورد بیمه‌ شدگانی که کارمزد دریافت‌می‌دارند حق بیمه به ماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافتمی‌گردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به‌حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌ بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌ سال ١٣٩٨ مبلغ ۵٠۵,۶٢٧ ریال تعیین گردیده است. سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٧، معادل ١٣درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧,٠۴٩ ریال افزایش می‌یابد.

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه ۶٨۶ مورخ ۵‏/١‏/٩٨ برابر ٢‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود. همچنین مبنای پرداخت مشمولین این گروه در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه‌ ٣٧٠,۴٢٣ ریال بیشتر بوده ، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٣ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧.٠۴٩ ریال است که درهر حال از ٢‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

قوانین بیمه تامین اجتماعی

اعتراض به میزان حق بیمه چگونه صورت می گیرد؟

در صورتی که کارفرما به میزان حق‌ بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌ نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس‌ از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان‌ حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

بیمه چند شغله ها چگونه است؟

صورتی که بیمه شده برای دو یاچند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوقاو کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌ شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت‌مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه‌ شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهدبود ، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع‌مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌ شده نخواهد بود.

بیمه مقاطعه کاران چگونه است؟

در  مواردی که انجام کار به طور مقاطعه‌ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون بیمه تامین اجتماعی بپردازد.

پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌ کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌ کارانی که صورت‌ مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

چنانچه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت‌ به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید ، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.قوانین حق بیمه تامین اجتماعی

مجازات کارفرمای متخلف چیست؟

کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق‌بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب‌افتاده‌ برای هر روز تاخیر بابت خسارت تاخیر ملزم خواهند بود.

کارفرمایانی که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب‌ این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل‌از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تادیه خسارت تاخیر و جرائم معاف خواهند بود.

نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال ۹۸

چگونه حق بیمه سال ۹۸ را حساب کنیم؟ سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟ با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیرمی باشد:

میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال ۹۸

 • حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: ۵۰۵۶۲۷ ریال
 • حق مسکن:   ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 • خوار و بار: ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال

برای آموزش نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال ۱۳۹۸ در ماه ۳۱ روزه و ماه ۳۰ روزه، شرایط استحقاق دریافت بیمه بیکاری و جدول نحوه تعیین میزان و مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری روی لینک زیر کلیک کنید.

حق بیمه‌های مشاغل آزاد، اختیاری و رانندگان درون شهری و برون شهری در سال ۹۸

حداقل دستمزدروزانه  ۵۰۵/۶۲۷ ریال

 حق بیمه مشاغل آزاد درماه‌های ۳۱ روز براساس سه نرخ:

 1. نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲/۸۲۱/۳۹۹ریال
 2. نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲/۱۹۴/۴۲۲ریال
 3. نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱/۸۸۰/۹۳۳ریال

حق بیمه مشاغل آزاد درماه های ۳۰ روزبراساس سه نرخ:

 1. نرخ ۱۸%   بدون درمان ۲/۷۳۰/۳۸۶ ریال
 2. نرخ ۱۴%   بدون درمان  ۲/۱۲۳/۶۳۴ریال
 3. نرخ ۱۲%   بدون درمان. ۱/۸۲۰/۲۵۸ ریال

درصورت استفاده ازدرمان سرانه درمان بابت هرنفر۴۴۰/۰۰۰ ریال به حق بیمه های فوق اضافه میگردد.

حق بیمه اختیاری بشرح زیر:

 • ماه‌های ۳۱ روز. ۵۰۷۸۵۱۷ ریال
  ماه‌های ۳۰ روز  ۴۹۱۴۶۹۴ ریال

چگونه حق بیمه سال ۹۸ را حساب کنیم و سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیرمی باشد:

میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال ۹۸:

 • حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: ۵۰۵۶۲۷ ریال
 • حق مسکن:   ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 • خوار و بار: ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال ۱۳۹۸ ( ماه ۳۱ روزه)

 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  ۳۱ روزه: ۱۸۵۷۴۴۳۷ ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱۳۰۰۲۱۱ ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۴۲۷۲۱۲۱ ریال
 • جمع کل حق بیمه : ۵۵۷۲۳۳۱ ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال ۱۳۹۸ ( ماه ۳۰ روزه)

 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  ۳۰ روزه: ۱۸۰۶۸۸۱۰ ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱۲۶۴۸۱۷ ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۴۱۵۵۸۲۶ ریال
 • جمع کل حق بیمه : ۵۴۲۰۶۴۳ ریال

مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۷ و ۹۸

مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 97 و 98

نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال ۹۹

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال ۹۹  به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی سال ۹۹ نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

محاسبه حد اقل عیدی و پاداش سال ۹۹:

طبق فرمول جدول فوق حداقل عیدی سال ۹۹ برابر است با: ۵۰۵٫۶۲۷ * ۶۰ = ۳۰٫۳۳۷٫۶۲۰ ریال

حد اقل عیدی سال ۹۹ مبلغ ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۲ تومان است.

محاسبه حداکثر عیدی و پاداش سال ۹۹:

طبق فرمول جدول فوق حداکثر عیدی سال ۹۹ برابر است با: ۵۰۵٫۶۲۷ * ۹۰ = ۴۵٫۵۰۶٫۴۳۰  ریال

حداکثر عیدی سال ۹۹ مبلغ ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۳ تومان است.

حداقل حقوق و حد اکثر حقوق بازنشستگان سال ۹۸

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش حقوق ۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

همچنین حداقل حقوق بازنشستگان ۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

بیمه خویش فرما چیست؟ مبلغ بیمه خویش فرما ۹۸ چقدر است؟

این بیمه برای افرادی مناسب است که تحت پوشش هیچ بیمه خاصی قرار ندارند. متقاضی باید برای دریافت این خدمت به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی کشور مراجعه نماید تا در ادامه قرارداد مربوطه منعقد شود. بر اساس قوانین در نظر گرفته شده برای بیمه اختیاری، بیمه گذار موظف است تا حق بیمه خود را درست به موقع و در زمان های مشخص پرداخت نماید. حق بیمه تعیین شده برای بیمه اختیاری ۲۶ درصد مقطوع است. این بیمه مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، فوت و تعهداتی از قبیل: درمان، هزینه کفن و دفن و هزینه های مربوط به پوتز و اروتز را شامل می‌ شود.

بیمه خویش فرما به دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شود. مبلغ بیمه خویش فرما در سال ۹۸ برای هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است. در زیر نرخ بیمه تامین اجتماعی خویش فرما برای این دو نوع از بیمه محاسبه شده است:

نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی در سال ۹۸

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق است که می‌بایست آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

نرخ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی در سال ۹۸

مبلغ حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ متناسب با  نوع  حق بیمه پرداختی متفاوت بوده و به صورت زیر است:

  • در نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲۸۲۱۳۹۹ ریال
  • در نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲۱۹۴۴۲۱ ریال
  • در نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱۸۸۰۹۳۲ ریال

حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد درماه‌هایی که ۳۰ روزه هستند براساس حداقل دستمزد :

  • در نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲۷۳۰۳۸۶ ریال
  •  در نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲۱۲۳۶۳۳ ریال
  • در نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱۸۲۰۲۵۷  ریال

چنانچه متقاضی دریافت دفترچه خدمات درمانی باشید، بایستی برای هر دفترچه بیمه علاوه بر پرداخت حق بیمه برای هر نفر در ماه حق سرانه درمان آن را پرداخت کنید. مبلغ حق سرانه درمان سال ۹۸، ۴۴۰۰۰۰ ریال است

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید