خسارت هزینه درمان مازاد بر دیه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

خسارت هزینه درمان مازاد بر دیه

چنانچه هزینه درمان مازاد بر دیه پرداختی باشد، خسارت زننده مکلف به جبران خسارت مزاد بر دیه بابت هزینه درمان خواهد بود.
شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۰
تاریخ: ۸/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ع.الف.) با وکالت آقای (م.ب.) به طرفیت آقای (ح.ط.) به خواسته مطالبه هزینه‌های درمان و جمیع خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه فعلاً مقوم به ۱۲۰/۹۴۴/۵۳۳ ریال خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است (خوانده دکتر (ح.ط.) در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ موکل را ] که [بر اثر زمین خوردگی دچار شکستگی از ناحیه یا شده بود در بیمارستان فرهنگیان تهران تحت عمل جراحی قرار داده متأسفانه مستند به نظریه اعضاء کمیسیون پزشکی به شرح صورت‌جلسه مرقوم شماره ۸۹۰/۲۱۵۹/۳۳/۱ مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ دچار عارضه جابه‌جایی پروتز و عفونت محل جراحی گردیده و به ناچار توسط پزشک ارتوپد دیگری تحت عمل جراحی قرار گرفته که نتیجه کمیسیون مذکور چنین است اقدامات پزشک معالج ارتوپد آقای (ح.ط.) طبق موازین علمی و فنی نبوده و صحیح نیست و منجر به عارضه شده است پزشک معالج به علت اشکالات تکنیکی دچار قصور به میزان ده درصد دیه کامل انسان شده است با اعلام شکایت کیفری علیه پزشک مذکور مبنی بر ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزائی مجتمع قضائی شهید قدوسی تهران توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و به شرح مندرج در دادنامه صادره شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۰۹۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ نام‌برده را به پرداخت بهاء ریالی ده درصد دیه کامل از جهت ارش قصور پزشکی در حق موکل محکوم می‌نماید نظر به عدم بهبودی و تشدید عفونت با عنایت به کیفرخواست شماره ۵۹۹۱۵/۲۵۹۶ دادسرای انتظامی نظام پزشکی تهران علیه خوانده به شماره ۲۳۵۰۲ نظام پزشکی دائر به تخلف صنفی و حرفه‌ای به علت شکستگی ناحیه تروکانتر و زیر آن در حین عمل و با توجه به نظریه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ هیئت کارشناسی و مدافعات غیرموجه و غیر مؤثر مشتکی‌عنه و نظریه کتبی عضو محقق و سایر قرائن و امارات حکم به محکومیت نام‌برده به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی ]و[ الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل صادر می‌گردد بار دیگر به تشدید بیماری و عدم حرکت موکل و عفونت‌های حاصله مجدد در دو مرحله با اعزام بیمار به بیمارستان‌های باهنر و شهید مصطفی خمینی و بستری شدن توسط پزشکان معالج دیگر تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و هنوز در بیمارستان شهید مصطفی خمینی بستری و کماکان مشغول معالجه می‌باشد مستند به نسخ پزشکی و ابزار و ادوات خریداری شده که با قرض گرفتن و بدهکاری‌های حاصله تا این تاریخ بالغ بر سی و پنج میلیون تومان هزینه شده متأسفانه خوانده دیناری نپرداخته و بیمار به علت شدت عفونت و استصال و فقر مالی و این‌که متأهل بوده و از قِبَل حقوق بازنشستگی آموزش و پرورش امرارمعاش می‌نماید؛ لذا با تقدیم صورت‌حساب و نسخ پزشکی شامل ۲۰ برگ و توجه به ضرر و زیان‌های مادی و معنوی استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی قانونی و محکومیت خوانده را به پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله وکیل و جمیع خسارت حاصله و هزینه دادرسی و ضمائم تحقیقات اجرائی دارم دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تشکیل جلسه دادرسی و با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی مصدق دادنامه به شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۰۹۶ به تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزائی تهران نظر به اینکه قانون‌گذار بابت جبران صدمات بدنی غیرعمد مشخصاً دیه را (ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی) به‌عنوان جبران خسارت وارده به مجنی‌علیه مدعی خصوصی منظور نموده است که مطابق دادنامه فوق‌الذکر خوانده دعوای آقای (ح.ط.) به پرداخت دیه به لحاظ صدمات وارده به خواهان محکوم شده است و درصورتی‌که حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد دیگر موردی از برای مطالبه ضرر] و [زیان صدمات وارده نیست؛ زیرا قانون‌گذار مقدار آن را در حد دیه تعیین کرده است و زائد بر آن قابل مطالبه نیست؛ لذا دادگاه خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ع.الف.) با وکالت آقای (م.ب.) به طرفیت آقای (ح.ط.) نسبت به دادنامه شماره ۵۵۳ مورخ ۶/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه هزینه‌های درمان صادر گردیده است وارد و موجّه می‌باشد؛ چرا که به‌موجب قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» درصورتی‌که دیه مورد حکم کفایت هزینه‌های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو این‌که زاید بر دیه باشد؛ فلذا استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه درصورتی‌که حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد دیگر موردی از برای مطالبه ضرر و زیان صدمات وارد نیست موافق با موازین فقهی نبوده، النهایه مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده وفق نظریه کارشناسی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت هزینه‌های درمان در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید