خلع ید و قلع و قمع توسط شخص ثالث

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

خلع ید به زبان ساده به این صورت که شخصی مال غیر منقولی مثل خانه یا زمین را از دست مالک خارج نماید و مالک بخواهد آن مال را از دست کسی که در اختیار دارد پس بگیرد.

قلع و قمع در لغت یعنی از بین بردن چیزی که در جایی قرار داده شده است و در اصطلاحات حقوقی به این صورت که کسی که ملک دیگری را تصرف کرده اقدام به ساختن خانه یا سازه ای کرده یا درختی کاشته باشد و مالک بخواهد با طرح دعوا آن آثار درست شده در ملک را از بین ببرد.

دعوای شخص ثالث نسبت به خلع ید

 به این صورت که اگر شخص ثالثی که خود را به عنوان مالک ملکی معرفی نماید که نسبت به آن مال دعوای خلع ید در جریان رسیدگی است با اینکه شخص ثالث داخل در دعوا نیست ولی چون با اجرای حکم ممکن است به حق این شخص ثالث خللی وارد شود لذا شخص ثالث برای جلوگیری از ضرر وارده به دعوای مطرح شده اعتراض می کند که این اعتراض هم از طریق طرح دعوای اعتراض ثالث و یا از طریق اعتراض ثالث از طریق اجرای احکام اقدام نماید.

اعتراض ثالث نسبت به قلع و قمع 

اگر در ملک مورد تصرف به عنوان مثال درختی توسط یک متصرف احداث شده است و مالک ملک بخواهد با طرح دعوی اقدام به قلع و قمع نسبت و از بین بردن درخت کاشته شده اقدام نماید در این بین اگر شخص ثالثی که با اجرای حکم متضرر شده باشد برای جلوگیری از ضرر وارده می تواند وارد دعوای طرح شده شود و از اجرای حکم جلوگیری نماید.

خلع ید و قلع و قمع توسط شخص ثالث

در صورتی که ملکی بین دو نفر معامله شده باشد و شخصی به عنوان ثالث از این موضوع مطلع شود می تواند وارد این معامله شده و شخصی که به عنوان متصرف ملک هست را از ملک خود بیرون نماید و این در حالی است که شخص ثالث بتواند مالکیت خودش را ثابت نماید و یا اگر در ملک مورد نظر خانه ای ساخته شده است یا درختی کاشته شده یا هر چیزی به ملک اضافه شده باشد به عنوان شخص ثالث و با اثبات مالکیت درخواست قلع و قمع و از بین بردن آثاری که در ملک ایجاد شده اقدام نماید.

قلع و قمع

راههای اثبات طرح دعوای شخص ثالث 

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی اگر شخصی که از حکم دادگاه متضرر شود می تواند با تنظیم دادخواست اقدام به اعتراض نسبت به حکم نمایند و اینکه این شخص ثالث نباید به عنوان طرفین دعوا باشد و اینکه باید اثبات نماید که ضرری به این شخص وارد شده است و روش دیگری که وجود دارد این است که در اثر اجرای حکم به شخص ثالث ضرری وارد شود که این روش برای شخص ثالث یک امتیازی دارد که این شخص بدون پرداخت هزینه و تنظیم دادخواستی اقدام به اعتراض نماید ولی باید به موجب حکم قطعی یا به موجب سند رسمی  و با اثبات اینکه واقعا دارای حقی است که اجرای حکم دادگاه باعث متضرر شدن این شخص می شود از اجرای حکم جلوگیری نماید .

 

 

دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

مشخصات طرفین

نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع خلع ید و قلع و قمع بنا مقوم به… ریال و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به… ریال به انضمام کلیه خسارات
دلایل و منضمات کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب سند مالکیت شماره…، …دانگ پلاک ثبتی…/…… بخش … واقع در…متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان از پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ …  لغایت … جمعاً به میزان … ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عند‌الاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.

  

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

 

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید