دیه اعضا در سال ۱۴۰۱

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

یکی اصول مهم در جامعه این است که هر رفتار و فعل مجرمانه ای دارایی تاوانی است که فرد آسیب رسان موظف به جبران خسارات می باشد. لذا هرگاه فردی از حیث فیزیکی یا مالی به شخص دیگری ضرری را تحمیل نماید، قانون با برای عمل وی ضمانت اجرا قائل شده است تا بخشی از خسارات وارده بر بزه دیده جبران شود.

یکی از این مجازات ها  در برابر آسیب های فیزیکی دیه است. میزان دیه برای هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه، در قانون پیش بینی شده است و با توجه به کیفیت لطمه ی وارده، مبلغ دیه نیز متفاوت است.

وکیل پایه یک دادگستریدر این بخش یکی از پرکاربرد ترین مطالب یعنی دیه ی بخیه جراحات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مطالبی جهت آگاهی مخاطبان ارائه خواهد شد.

دیه بخیه چیست؟

برای آنکه بهتر دیه بخیه را درک نماییم، ابتدا باید اطلاعات کاملی درباره ی دیه جراحات کسب نماییم، زیرا بخیه به نوعی درمانی برای جراحات است و مبلغ دیه به جراحات اختصاص می یابد.

جراحت در واقع به هرگونه زخم یا شکاف عمیق یا سطحی بر روی پوست بدن انسان گفته می شود که بیشتر اوقات موجب خونریزی می شود.

در واقع تفاوت جراحات با ضربه این است که در جراحات عموما خونریزی (سطحی یا شدید) ایجاد می شود یا زخم بوجود می آید، اما در ضربات، خونریزی وجود ندارد و بیشتر آسیب ها یا داخلی یا با تغییر رنگ پوست همراه است.

دیه جراحات مبلغی است که فرد مهاجم به فرد آسیب دیده پرداخت می نماید و این مبلغ به حکم دادگاه، طبق قانون مجازات اسلامی یا بدون شکایت و با توافق طرفین پرداخت خواهد شد.

دیه جراحات در قانون دارای یک تقسیم است که با توجه به میزان و اندازه جراحات هر کدام به تفکیک، برایش دیه در نظر گرفته شده است.

دیه بخیه چیست؟

انواع جراحات سر و صورت

در قواعد فقهی و همچنین در قانون مجازات اسلامی با توجه به میزان جراحات، تقسیم بندی صورت گرفته است که به شرح ذیل می باشد.

ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:

الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل.

ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل.

پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل.

ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل.

ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل.

ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل.

چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل.

ح- مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل.

خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.»

د- نافذه: جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.

همانطور که مطالعه نمودید برخی از جراحات با بخیه قابل درمان است و برخی دیگر مانند هاشمه تنها با بخیه درمان نمی شود و میزان آسیب شدید تر است.

انواع جراحات سر و صورت

ایجاد جراحات در جایی غیر از سر و صورت

در واقع هرگاه یکی از جراحت های الف تا ث مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود (دست و پا سایر اعضای بدن)، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

علاوه بر این، جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

همچنین هرگاه هریک از جراحت های مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ایجاد جراحات در جایی غیر از سر و صورت

محاسبه مبلغ دیه جراحات در سال ۱۴۰۱

بر اساس تعیین نرخ دیه در سال ۱۴۰۱، مبالغ به روز شده ی دیه در این سال به شرح ذیل می باشد:

 • خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل، معادل ۶۰۰۰۰۰تومان.
 • جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل، معادل ۱۲۰۰۰۰۰تومان.
 • جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل، معادل ۱۸۰۰۰۰۰ تومان.
 • جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل، معادل ۲۴۰۰۰۰۰تومان.
 • جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل، معادل ۳۰۰۰۰۰۰ تومان
 • جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل، معادل، ۶۰۰۰۰۰۰تومان.
 • جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل، معادل ۹۰۰۰۰۰۰ تومان.
 • جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل ، معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
 • صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد، (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد) ثلث ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
 • جراحتی که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل، معادل ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان(ثلث دیه کامل).

محاسبه مبلغ دیه جراحات در سال ۱۴۰۰

نتیجه گیری

برای آنکه بهتر دیه بخیه را درک نماییم، ابتدا باید اطلاعات کاملی درباره ی دیه جراحات کسب نماییم، زیرا بخیه به نوعی درمانی برای جراحات است و مبلغ دیه به جراحات اختصاص می یابد.

جراحت در واقع به هرگونه زخم یا شکاف عمیق یا سطحی بر روی پوست بدن انسان گفته می شود که بیشتر اوقات موجب خونریزی می شود.

در واقع تفاوت جراحات با ضربه این است که در جراحات عموما خونریزی (سطحی یا شدید) ایجاد می شود یا زخم بوجود می آید، اما در ضربات خونریزی وجود ندارد و بیشتر آسیب ها یا داخلی یا با تغییر رنگ پوست همراه است.

دیه جراحات مبلغی است که فرد مهاجم به فرد آسیب دیده پرداخت می نماید و این مبلغ به حکم دادگاه، طبق قانون مجازات اسلامی یا بدون شکایت و با توافق طرفین پرداخت خواهد شد.

جراحات با تقسیم بندی قانون و فقه عبارتند از:

حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، منقله، مامومه، نافذه، دامغه. برای هر یک از این موارد دیه به صورت جداگانه در قانون مشخص شده است.

سوالات متداول تماس با گروه وکلای سنا

پزشکی قانونی نظرات خود را برای جراحات چه صورت می نویسد؟

پزشکی قانونی مشاهدات خود را به مستقیم یا غیر مستقیم (بر اساس مستندات و مدارک پزشکی) تشریح نموده و سپس تشخیص خود را (مطابق با قانون دیات) و در نهایت با ارائه پیشنهادات جهت راهنمایی مرجع قضایی ارائه می نماید.

آیا عمق جراحات بخیه شده توسط پزشکی قانونی باید اعلام شود؟

بله، مثلا اگر جراحت بخیه شده بر گونه متلاحمه تشخیص داده شود، حتما باید گزارش پزشک بخیه کننده مندرج در پرونده بیمارستانی و حتی نام پزشک استناد گردد.

دیه یک انگشت چه میزان است؟

یک دهم دیه کامل است.

30 پاسخ

 1. من در تصادف رانندگی پایم شکسته ،ابرو۴بخیه،وگوشم سادگی معاونت کرده در ماه حرام دیه من چقدر است

  1. سلام: باید دادنامه توسط دادگاه صادرشود تا میزان ان مشخص شود.

 2. سلام تعداد ۱۲ بخیه در صورت نزدیک چشم با درجه متلاحمه چقدر دیه تعلق میگیره؟

  1. سلام: برای تعیین میزان دیه باید دادنامه دادگاه درصدهارا مشخص نماید.

  1. سلام: باید از طریق پزشکی قانونی و دادنامه با مشخص شدن درصدهای اعلامی بتوان مقدار دقیق ان را محاسبه کرد.

 3. با عرض سلام وخسته نباشید دیه جراحت بخیه شده در ضخامت لاله گوش سمت راست متلاحمه وجراحت بخیه شده در ناحیه پس سری سمت راست متلاحمه چقدر میشود بیمه ایران هستش

  1. سلام: باید با شماره گیری ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰اقدام نمایید.

 4. سلام وقت بخیر…. انگشت سوم دست چپ من موقع کار با دستگاه دچار پارگی و شکستگی استخوان شده و به جز بخیه دو عدد پین هم داخل استخوان گذاشتن …دیه چقدر محاسبه میشه…ممنون

  1. سلام باید پزشکی قانونی ابتدا در خصوص میزان اسیب شما اظهار نظر کند.

 5. سلام
  ۱خونریزی تحت ملتحمه چشم راست و چپ
  ۲جراحت بخیه شده پلک فوقانی چشم راست دامیه.۳جراحت بخیه پلک فوقانی چشم چپ دامیه.۴شکستگس استخوان بینی ۵ شکستگی سمت راست و چپ صورت (تطبیق با قانون دیات)۶.اسیب دندان دو عدد دندان
  میزان درصدشون چقدر میشه ممنون

  1. سلام: باید از طریق وصول نامه پزشکی قانونی اقدام کرده تا میزان دیه به درصد مشخص شود سپس با شماره گیری ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰تماس گرفته تا وکلای متخصص کیفری برای شما محاسبه نمایند.

 6. سلام ببخشید دیه سه تا بخیه درست چسبیده ب ابرو حتی قسمتی از آخر ابرو هم برگرفته و نزدیک استخوان بالای چشم چقدر میشه

  1. سلم: باید با مراجعه به پزشکی قانونی و تعیین مقدار دیه از طریق شکایت از فردی که جراحت را وارد کرده نسبت به مطالبه دیه اقدام نمایید.

 7. سلام انگشت دوم دست چپ من توکارموقع جابه جایی لوله بزرگ زیر لوله موندو۸تابخیه خورد ولی الان بنداول به بالا کج شده یک ماه گذشته میتونم شکایت کنم بعدچقدر دیه میشه ممنون

  1. سلام: بله باید شکایت کرده و به پزشکی قانونی مراجعه و نامه را دریافت نمایید تا بر اساس معاینه پزشکی قانونی اقدام به مطالبه دیه نمایید.

 8. سلام من امروز صبح کارکردن با سنگ فرتو اهنگر دستم اسیب دیده وبرای مدوام به درمانگاه شمس اباد بردم الان الام کرده درمانگاه هفت تیر اناتومی دستم پاره شده وباید برم پیش متخصص دست ترمیمی کنندو گفتن اگر ترمیمی نشه باید جراحی کنند ویمه حوادث داره شرکت ایا دیه من که چهار تا بقیه خورده چطور برام حساب میشه دیه

  1. سلام من امروز صبح کارکردن با سنگ فرتو اهنگر دستم اسیب دیده وبرای مدوام به درمانگاه شمس اباد بردم الان الام کرده درمانگاه هفت تیر اناتومی دستم پاره شده وباید برم پیش متخصص دست ترمیمی کنندو گفتن اگر ترمیمی نشه باید جراحی کنند ویمه حوادث داره شرکت ایا دیه من که چهار تا بقیه خورده چطور برام حساب میشه دیه

   1. سلام: باید به پزشکی قانونی مراجعت نموده و با دریافت نامه پزشکی قانونی اقدام به طرح شکایت کرده و بابت اخذ دیه اقدام نمایید.

 9. سلام..شما که همش ارجاع میدی پزشک قانونی.!
  من رفتم پزشک قانونی. به جواب پزشک قانونی یک مرحله اعتراض زدم چون واقعا کم زده بود..دوباره رفتم ولی بازهم یک موردش که ضربه به سرم بود رو همون نوشت ..
  آیا میتونم پیش قاضی دادگاه تغییرش بدم.؟.
  یعنی قاضی میتونه با توجه به اسناد و مدارک درصد بیشتری بزنه.؟..من خودم مطمئنم که این زخم سر من دامنه نیست و خیلی عمیق تر بود..

 10. سلام. قربان بنده ۱۰cm زخم با تیغ و چاقو ب سرم و ۸cmبروی ساعد دست چپم و زیر ساعدم ب اندازه ای ۱انگشت کامل فرو میکرد دکتر داخل. و ۳تا از عصب انگشتانم هم کار نمیکنع! بی زحمت تقریبی بگین چقدری دیه میبرن واسم. ممنونتونم

  1. سلام باید به پزشکی قانونی مراجعه کنید این موضوع در صلاحیت پزشکان است.

 11. بنده رفتم در خانه خالم اینا گ مادرم اینارو بیارم و تا زنگ درو زدم ۱کلام ب خالم از داییم گلگی کردم ک یهو دیدم ۶تا پسر خاله هام و داییم با قمه و تیغ موکت بری و چاقو… حمله کردن بهم

 12. سلام من در کارگاه دچار حادثه شدم و ۳ انگشتم یکی دو بند انگشت و دو تای دیگه ۱ بند انگشت کلا ۴ بند انگشت که یکی از اونا دامیه میشه و اون دوتا ملتحمه با توجه به توضیحاتتون و کلا حدود ۲۰ بخیه هم خورد دیه ایی که توسط بیمه مسئولبت بمن پرداخت میشه چقدر ه ممنون

  1. سلام: باید نامه پزشکی قانونی دریافت نمایید و درصد بندی صورت بگیرد

 13. سلام من حدودا ۱۰ ماه پیش یه دکتری میخواستم لیفت ابرو انجام بده ولی متاسفانه جواب نگرفتم هیچ جای بخیه و برش بالای ابروهام هست جاهای دیگه سوال کردم میگن نباید اینجا رو برش میداد که جاش بمونه میتونم شکایت کنم از دکتر فایده ای داره؟ چون پیش یه دکتر متخصص رفتم گفت با لیزر برطرف میشه هزینش بالاست ۳۷ م

  1. سلام: می توانید از دکتر جراح در دادگاه امور پزشکی از این فرد شکایت نمایید و مطالبه خسارت نمایید

 14. سلام.یه نفر از پشت کمر تیر وترکش خورده پزشکی قانونی براش سمحاقومتلاحمه زده دیه آن کلا چقدر میشه با تشکر

  1. یکی از دوستان تیر خورده از کمر وپزشکی قانونی نیز براش نوشته سمحاق .ومتلاحمه دیه آن چقدر میشه

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید