حکم به بی حقی دعوای مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه

رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در صورتی که زیان‌ دیده، خسارات وارده را از شرکت بیمه دریافت نماید، دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را نخواهد داشت.

و بر این اساس که همزمان نمی توان از دو جهت خسارتی دریافت کرد فلذا براساس ماده ۱۵قانون بیمه شخص ثالث در صورت پرداخت دیه توسط بیمه شرکت بیمه قائم مقام زیان دیده شده و به مسبب حادثه مراجعه می کند و در صورت دریافت دوباره دیه از مقصر از طرف زیان دیده این مبلغ قابل استرداد می باشد چون برای یک خسارت نمی توان دو بار دیه گرفت.

مطالبه مابه التفاوت خسارت تصادف از بیمه

مطالبه مه به تفاوت خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی می توان بر اساس میزان خسارت حسب مورد از طریق شورای حل اختلاف و یا از طریق دادگاه اقدام به مطالبه این خسارت نمایید.

نمونه رای مطالبه خسارت از مقصر حادثه و شرکت بیمه

در خصوص دعوای خواهان آقای (ر.م.) با وکالت آقای (ع.ح.) به طرفیت خواندگان شرکت (ت.) شرکت (الف.) با وکالت بعدی آقایان (غ.و.) (ر.ح.) به خواسته مطالبه مبلغ دویست و سیزده میلیون ریال از بابت دیه یک زن مسلمان و جراحت وارده با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی توضیحی دادند یک دستگاه خودرو ت. متعلق به شرکت سازنده خوانده ردیف اول را از خوانده ردیف دوم خریداری نمودند.

لیکن به علت وجود نقض فنی در قسمت کیسه هوا، در هنگام تصادف عمل ننموده که منجر به فوت سرنشین جلو (همسر خواهان) گردیده است و از آنجایی که دیه موکل پرداخت شده، تقاضای مطالبه دیه از مقصر حادثه نمودند.

دادگاه با توجه به اینکه از ناحیه خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، دادخواست طی لایحه‌ای که به شماره ۸۵۹ مورخ ۲۸/۶/۸۸ ثبت شعبه گردیده، مسترد شده است؛ لذا مستنداً به بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌ گردد؛

و در خصوص خوانده ردیف دوم، دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، جری تشریفات قانونی تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات اصحاب دعوا، نظر به دفاعیات غیر موجه وکلای خوانده و با توجه به نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری که شرکت خوانده (الف.) را به میزان پنجاه درصد به علت عدم نصب سیستم سنسور های مناسب جهت باز شدن به‌ موقع کیسه هوا، مقصر اعلام نمودند.

و نظر به اینکه نظریه هیئت کارشناسان با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت داشته و از ناحیه طرفیت نسبت به آن، هیچ اعتراضی صورت نگرفته است؛

لذا دادگاه دعوا خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم به میزان پنجاه درصد وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۹، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت شرکت (الف.) به پرداخت پنجاه درصد خواسته خواهان (یکصد و شش میلیون و پانصد هزار ریال) از بابت اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و یکصد و پنج هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار ریال از بابت حق‌ الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌ دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.

مختصر رای دادگاه تجدید نظر برای مطالبه خسارت از بیمه

تجدیدنظر خواهی شرکت (الف.) (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۵ مورخ ۹/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن به پرداخت مبلغ ۱۰۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده است، وارد و موجه می‌ باشد؛ زیرا تجدیدنظر خوانده حسب اقرار، دیه متوفی را از بیمه دریافت کرده است و حق مراجعه به مقصر را ندارد، بلکه شرکت بیمه حق دارد به قائم‌ مقام از ورثه متوفی، نسبت به وجه پرداخت شده به مقصر مراجعه نماید؛ لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی]حقی[خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید