مزاحمت تلفنی و مجازات آن | نمونه شکوائیه به خاطر ایجاد مزاحمت تلفنی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

«مزاحمت تلفنی» عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی نظیر بی‌سیم، فاکس و پست الکترونیکی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم نماید؛ مانند اینکه در نصف شب با به صدا درآوردن تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده، آرامش او را بر هم زند.

وسایل ارتکاب جرم «مزاحمت تلفنی» علاوه بر موارد ذکر شده شامل کلیه دستگاه های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی‌سیم و با سیم همچنین پیامک‌های ارسالی می‌باشد. «مزاحمت تلفنی» موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است، در مبحث تشریفات رسیدگی به این جرم به تفضیل در مورد آن توضیح خواهیم داد.

مزاحمت تلفنی

نمونه رای مزاحمت تلفنی

تهدید و توهین به‌وسیله تلفن

تهدید و توهین از طریق تلفن جرم خاص مزاحمت تلفنی است.

رأی شعبه ۱۱۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص اتهام آقای (س.ج.) فرزند (الف.) متولد ۱۳۶۳، اهل مشهد ساکن تهران، شغل دانشجو، دایر [بر] تهدید، توهین و مزاحمت تلفنی، موضوع شکایت خانم (ر.ک.) با وکالت بعدی آقای (ع.ج.) دادگاه با بررسی محتویات پرونده، شکایت شاکیه، کیفرخواست صادره از دادسرا، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات گواهان، اقرار متهم، استعلام به عمل آمده از مخابرات، صورت‌جلسه تهیه شده اس ام اس، عدم شناسایی متهم در آدرس اعلامی، اتهامش به نظر دادگاه محرز بوده [و] به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و مستفاد از نظریه مشورتی ۵۷۱۲/۷ مورخ ۱۲/۶/۹۰ اداره حقوقی که تهدید و توهین از طریق تلفن، جرم خاص مزاحمت تلفنی است نام‌برده را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

در خصوص واخواهی آقای (س.ج.) فرزند (الف.) نسبت به دادنامه ۹۱۰۰۹۹۷۲۱۸۰۴۰۰۰۴۱ صادره از شعبه ۱۱۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام مزاحمت تلفنی به شش ماه حبس محکوم شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دلایل موجود در آن و اظهارات واخواه به شرح مراحل تحقیق در دادسرا نزد دادیار شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲ تهران ایراد و اعتراض مؤثری که سبب نقض دادنامه باشد ابراز ننموده نهایتاً به لحاظ فقد سابقه کیفری و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس وی را به بیست میلیون ریال جزای نقد بدل از حبس تبدیل و دادنامه را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

تجدیدنظرخواهی خانم (ر.ک.) به شرح لایحه ۱۶۴ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ از دادنامه شماره ۱۲۵۰ مورخ ۱۸/۹/۹۱ شعبه ۱۱۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که در تأیید دادنامه غیابی شماره ۴۱ مورخ ۲۹/۱/۹۱ با ارفاق صادر و متضمن محکومیت آقای (م.ج.) به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به اتهام مزاحمت تلفنی از جهت درخواست تشدید مجازات و متقابلاً تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه مذکور از دادنامه مارالذکر اجمالاً از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون در رابطه با اعتراض خانم (ک.) نظر به اینکه مجازات تعیینی در حدود اختیارات دادگاه مطابق قانون تعیین شده و طبق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این وصف در این مرحله تشدید مجازات از جایگاه قانونی برخوردار نیست و در مورد اعتراض آقای (ج.) توجهاً به متن پیامک ارسالی و نحوه اظهارات و دفاعیات وی و سایر مندرجات پرونده، وقوع بزه محرز است و مجازات تعیینی با رعایت مقررات، صورت گرفته [و] ایرادی به صحت رأی وارد نیست؛ لهذا ضمن رد اعتراض معترضین، دادنامه معترض‌عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی با اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال تقلیل [و] به استناد شق «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با ارفاق اعلامی تأیید می‌شود و این رأی قطعی است.

 

نشست قضایی جرم مزاحمت تلفنی

ارسال الفاظ رکیک غیراخلاقی از طریق پیام متنی (sms)

پرسش: اگر شخصی از طریق تلفن همراهش، پیام متنی (sms) با کلمات رکیک و غیراخلاقی به تلفن همراه دیگری ارسال نماید این عمل جرم است؟ موضوع در قالب کدام‌یک از مواد قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؟

نظر اکثریت

عمل ارتکابی جرم است لیکن نمی‌توان آن را در قالب ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی گنجاند. عمل صورت گرفته مزاحمت تلفنی نیست. بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مذکور و با توجه به قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت … مصوب دی‌ماه ۱۳۷۹، هرچند کلمات اهانت‌آمیز از طریق به‌کارگیری الفاظ صریح، به کار نرفته است، این عمل که به لحاظ عرف آن جامعه و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و موقعیت گیرنده پیام (sms)، می‌تواند توهین آمیز باشد و قابل مجازات با ماده ۶۰۸ قانون مذکور است.

نظر اقلیت

چون لفظ در این عمل وجود ندارد و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً لفظ را معیار خود قرار داده است، این عمل جرم نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

درصورتی‌که پیام کوتاه ارسالی به دارنده تلفن همراه اهانت‌آمیز و خطاب به وی باشد مصداق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی است ولی درصورتی‌که فردی غیر از مخاطب مورد اهانت یا استهزا قرار گرفته باشد. شخص متضرر از پیام می‌تواند حسب مورد بر طبق مواد ۶۰۸ و ۶۴۱ از قانون مجازات اسلامی و غیره شکایت کند.

جرم مزاحمت تلفنی

جرم مزاحمت تلفنی قابل گذشت

پرسش: با توجه به مفاد مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جدید و ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات، بفرمایید جرم مزاحمت تلفنی قابل گذشت است یا خیر؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

با توجه به فرض سؤال و مستنداً به مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات و اینکه موارد قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده و ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات جزو جرائم قابل گذشت ذکر نگردیده علی‌القاعده بزه مذکور جزو جرائم غیر قابل گذشت می‌باشد. بدیهی است چنانچه فردی علاوه بر مزاحمت نسبت به شخص شاکی اهانت نیز نماید اهانت مذکور قابل گذشت است (طبق ماده ۶۴۱) ولی مزاحمت غیر قابل گذشت است و تعدد، تعدد مادی است.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

قانون‌گذار از تأسیس ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی هدفی داشته است. با توجه به اینکه این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق (سال ۷۰) نبوده است به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از جمله مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد این جمله جدای از ماده ۱۰۴ همین قانون است؛ به عبارت دیگر این‌طور به نظر می‌رسد که اگر بزه مذکور از حق‌الناس باشد و شرعاً قابل گذشت علیرغم اینکه ماده ۶۴۱ تعزیرات در ماده ۱۰۴ قانون مجازات قید نشده است؛ ولی چون بزه مزاحمت تلفنی از حق‌الناس محسوب نبود طبق همین ماده قابل گذشت باشد آثار آن جایی روشن می‌شود که اگر کسی صرفاً با تلفن شخصی تماس و هیچ‌گونه حرفی نزند غیر قابل گذشت؛ لکن اگر این وسیله را فقط وسیله توهین قرار دهد با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و جرم قابل گذشت تلقی می‌گردد و این با اصول و موازین قضائی و عدالت کیفری انطباق ندارد.

ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت تلفنی

برای محکوم شدن متهم به این جرم می‌بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی توسط مرجع تعقیب به اثبات برسد؛ لذا به ترتیب به بررسی این سه عنصر می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی

بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تنها جرمی قابلیت تعقیب و اعمال مجازات را داراست که قانون صراحتاً در خصوص آن جرم­انگاری کرده باشد. در خصوص جرم مزاحمت تلفنی، در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری این عمل مقرر داشته: «هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

مطابق نظریه مشورتی شماره ۳۸۹/۷- ۲۷/۲/۹۱ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«تداوم پیامک‌های تلفنی هرچند دارای محتوی توهین آمیز هم نباشد با رعایت سایر شرایط قانونی ممکن است مزاحمت تلقی گردد. درصورتی‌که محتوی پیامک ارسال شده توهین‌آمیز باشد با جمع سایر شرایط ممکن است از مصادیق توهین محسوب شود.»

همچنین طبق نظریه ۳۷۴۲/۷- ۳۰/۷/۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«دستور قطع تلفن توسط مقامات قضائی صرفاً به لحاظ ایجاد مزاحمت قانونی نیست ولی چون مزاحمت تلفنی جرم است، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند از طریق مخابرات محل استفاده از تلفن را ردگیری نماید تا مانع استفاده از تلفن مزاحم شود.»

علاوه بر ماده ۶۴۱ مذکور عنصر قانونی دیگر این جرم در ماده واحد قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۶ به شرح زیر پیش‌بینی گردیده است:

«هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری مصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوطه به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.»

مزاحمت تلفنی پیامکی

 عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی

آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

تعریف رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به ‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی.

ماده قانونی مزاحمت تلفنی:

مطابق ماده ۶۴۱ ق.م.ا و ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران رفتار مجرمانه جرم مزاحمت تلفنی «زنگ زدن» یا «ارسال کردن ایمیل یا فکس» می‌باشد که تمامی این اعمال به صورت فعل مثبت مادی نمود پیدا می‌کند. در اینجا به تشریح هریک از آن‌ها می‌پردازیم:

زنگ زدن: زنگ زدن از طریق هریک از سامانه‌های ارتباطی اعم از تلفن، تلگرام، وایبر، واتساپ و… صورت پذیرد، مشمول عنوان مجرمانه مزاحمت تلفنی تلقی خواهد شد.

ارسال ایمیل یا فکس: ارسال هر نوع پیام از هر نوع وسیله ارتباط‌جمعی یا اختصاصی به قصد ایجاد مزاحمت از مصادیق مجرمانه جرم مزاحمت تلفنی تلقی شده، به این ترتیب مرتکب این نوع اعمال قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی

جهت تحقق هر جرمی، علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی عنصر دیگری تحت عنوان «عنصر روانی» نیز لازم است که متداعی حالت روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم می‌باشد و از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل شده است که در ذیل به تشریح هرکدام می‌پردازیم:

الف) سوءنیت عام: عمد و اراده به‌علاوه آگاهی مرتکب در انجام رفتار مجرمانه به سوءنیت عام تعبیر شده است. به این ترتیب اگر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی در ارسال پیام یا زنگ زدن یا ارسال ایمیل عمد داشته باشد و با آگاهی این اعمال را انجام دهد بدون این‌که حالت خواب‌آلودگی یا هیپنوتیزم بر وی مستولی گردد و اراده را از بین ببرد.

ب) سوءنیت خاص: وجود انگیزه یا نتیجه خاص از انجام رفتار مجرمانه به سوءنیت خاص تعبیر شده است که در جرم مزاحمت تلفنی رفتار مجرمانه به قصد ایجاد مزاحمت صورت می‌پذیرد؛ بنابراین جرم مزاحمت تلفنی یک جرم مقید به نتیجه و دارای سوءنیت خاص است.

بنام خدا

تاریخ:………….

دادستان محترم شهرستان

ریاست محترم دادگستری شهرستان

با سلام

احتراما به استحضار می رساند مدتی پیش متشاکی‌عنه آقای ……… فرزند ……….. به منظور خواستگاری به منزل اینجانب مراجعه و پس از توافق طرفین این امر منجر به نامزدی گردید که در دوران نامزدی به واسطه مسائل سوء اخلاقی نامبرده، نامزدی را بر هم زده و این امر به اطلاع ایشان رسید. لکن نامبرده پس از انحلال نامزدی به صورت تلفنی مزاحمتهایی را به صورت تهدید و ارعاب نسبت به اموال و خانواده اینجانب فراهم آورده است.

فلذا از آن مقام محترم مجازات متشاکی‌عنه را بر اساس قوانین و مقررات کیفری و رفع مزاحمت های ایجاد شده را خواستارم.

با سپاس

امضاء……….

نشانی شاکی: ………..

نشانی متشکی عنه:……

 

دانلود نمونه شکوائیه pdf

دانلود نمونه شکوائیه Word

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید