مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید از ملک به همراه نمونه رأی

نمونه رأی مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید از ملک

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

 مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید از ملک

به تاریخ ۷/۱۰/۷۰ وکیل دادگستری به وکالت (ب) دعوایی به خواسته مطالبه ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال اجرت‌المثل به طرفیت «الف» اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده موکل مالک سه دانگ مشاع پلاک ۸۵۵ فرعی از ۲۳ اصلی بخش ۱۱٫٫٫ می‌باشد پلاک مزبور از ۱/۱/۶۶ در تصرف خوانده بوده و اجازه ورود به موکل نمی‌دهد.

وکیل پایه یک دادگستریمحکومیت خوانده را به شرح فوق و خلع‌ید خوانده را درخواست می‌نمایم ضمناً به معاینه و تحقیق محل و ملاحظه پرونده ۱۵۶۱/۷۰ ]…[ و پرونده ۷۵/۶۹۹ شعبه ۴۸ حقوقی ۲ و جلب نظر کارشناس و پرونده تأمین دلیل استناد می‌شود خوانده در جلسه دادگاه اظهار داشته من پرداخت اجرت‌المثل را قبول دارم کارشناس تعیین نمایید می‌دهم. پرونده به شماره ۷۱/۲/۲۷ در همین شعبه داریم که همسر من سه دانگ را خریده و علیه فروشنده طرح دعوا نموده که سند بدهد دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را از اداره ثبت سؤال کرده و سپس مبادرت به صدور قرار معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس نموده که میزان اجرت‌المثل را مشخص کند.

نمونه رای مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید از ملک با نظر کارشناس

کارشناس نظریه خود را به شماره ۱۷۶۷-۲۲/۹/۷۱ تقدیم و اجاره‌بها را ماهی ۹۰٫۰۰۰ ریال تعیین نموده به نظریه کارشناس وکیل خواهان اعتراض نموده و درخواست انتخاب هیئت کارشناسان به عمل آمده و دادگاه هیئت کارشناسان را انتخاب نموده کارشناسان نظریه خود را به شماره ۲۵۲۴-۲۶/۱۲/۷۱ تقدیم داشته‌اند و اجاره‌بهای ملک مشاعی خواهان را کلاً در سال‌های ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ ماهی ۸۰٫۰۰۰ ریال و سال ۶۹ و نه ماه از سال ۷۰ به قرار ماهی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال جمعاً ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ ریال برآورد کرده‌اند.

قرار معاینه محل انجام شده خوانده به نظر کارشناسان اعتراض نموده و اظهار داشته مبالغی خرج تعمیرات نموده است.

دادگاه در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی] را[ اعلام و مبادرت به صدور حکم نموده نتیجه به شرح زیر تصرفات خوانده در شش دانگ پلاک از سال ۱۳۶۶ محرز و در جلسه اجرای قرار از معرفی شهود امتناع نموده، لذا نظر به اینکه خوانده دلیلی بر تصرفات خود از سال ۱۳۶۹ ارائه نکرده و نظریه کارشناسان منطبق با واقعیت بوده، لذا حکم به خلع‌ید خوانده از سه دانگ پلاک ثبتی مورد دعوی طبق صورت‌جلسه معاینه محلی که آخرین آپارتمان در طبقه اول در سمت غرب حیاط قرار داد به مساحت ۲۰/۸۶ مترمربع که ۶۰/۵ مترمربع آن بالکن به انضمام سه دانگ از پارکینگ ردیف چهارم در طبقه زیرزمین به مساحت ۸۰/۱۰ مترمربع و انباری ردیف ۵ مساحت ۶/۱۷۸ مترمربع دارای یک سالن و دو اتاق‌خواب و آشپزخانه و توالت و دستشویی و حمام است و پرداخت ۶٫۷۰۵٫۰۰۰ ریال اجرت‌المثل ایام غصب از ۱/۱/۶۶ تا ۱۵/۲/۷۲ طبق نظر کارشناسان در حق خواهان و مبلغ ۶۵۰/۶۳۸ ریال هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌‌شود (۹۱-۱۸/۲/۷۲) فرجام‌خواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل شده است با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رأی می‌شود:

نظر دادگاه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید از ملک

«با لحاظ مجموع محتویات پرونده من‌جمله فتوکپی سند مالکیت تملک و پاسخ استعلام ثبتی و غیره

اولاً: دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر از جهت پلاک ملک موضوع دعوی به ۸۵۵/۲۸ اصلاح می‌شود؛

ثانیاً: با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه ضمن صورت‌جلسه ۲۱/۷/۷۰ پرونده کیفری ضمیمه و همچنین صورت‌مجلس تأمین‌دلیل مورخ ۱۹/۹/۷۰ و صورت‌جلسه مورخ ۲۶/۳/۷۱ دادگاه بدوی و اوراق مربوط به خرید لوله و موکت و غیره و اینکه نام‌برده در مقام دفاع از دعوی مطروحه به تحقیق و معاینه محلی نیز استناد نکرده و اینکه ضمن اجرای قرار صادره به درخواست تجدیدنظر‌خوانده نیز گواهی اقامه نگردیده تا از گواهان معارض تحقیق به عمل آید

مضافاً اینکه دلیل موجهی در زمینه تاریخ سکونت در محل هم از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نشده است نتیجتاً ایراد مشارالیه در مورد تاریخ سکونت در محل غیر از آنچه در رأی صادره قید گردیده وارد نیست و رد می‌شود

به‌علاوه ایراد مشارالیه راجع به چگونگی تعیین کارشناس و اجرای قرار کارشناسی و اظهار نظر متفاوت نسبت به سال‌های مورد ادعا موجه نمی‌باشد و رد می‌گردد نهایتاً چون ایراد و اعتراض مستدلی که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده است و اشکال دیگری هم بر آن مشهود نیست بنا به مراتب دادنامه موصوف من‌حیث نتیجه ابرام می‌شود.»

 

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید