ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی

صدور حکم بر اثبات مالکیت , اثبات مالکیت قانونی

ما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظیم انتقال بر مبنای سند رسمی است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد؛