لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع

مشاع,سرقفلی ملک,سرقفلی چیست ؟

پرسش: آیا فروش ملکی که بین دو یا چند نفر مشاع است، ملازمه با صدور حکم دارد یا صرف دستور دادگاه کافی است؟ اتفاق‌نظر فروش ملک مشاع، نیاز به صدور رأی ندارد، بلکه دادگاه پس از جریان تشریفات قانونی، دستور فروش ملک مشاع را صادر و پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند و در […]

عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش دادگاه عمومی

تقدم مرتهن نسبت به سایر بستانکاران در خصوص مال مرهونه,دستور فروش قابل تجدیدنظر

پرسش: آیا دستور فروش قابل تجدیدنظر است؟ محاکم در این‌گونه موارد چه روشی را اتخاذ می‌کنند؟ نظر اکثریت دستور فروش قابل تجدیدنظر نیست؛ زیرا موافق ماده ۳۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت احکام است مگر اینکه قانون به قابل تجدیدنظر بودن احکام یا قرار تصریح کند و در مورد معنونه نیز چنانچه […]

دعوای تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی

مالک مشاع,طرح دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش: در صورتی که دعوی تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی اقامه شده باشد رسیدگی دادگاه و اجرای حکم چگونه خواهد بود؟ در تاریخ ۱۰/۱۱/۶۴ راجع به موضوع فوق چهار نظریه ابراز گردید: نظر اول دعوای تخلیه از طرف مالک مشاع دعوای تخلیه که از طرف مالک مشاع اقامه شده باشد مسموع نیست؛ زیرا برفرض […]