تخلیه محل سرقفلی به جهت نوسازی

,تخلیه سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی,سرقفلی عرفی

 تخلیه محل سرقفلی به جهت نوسازی در قانون از آنجا که رابطه استیجاری در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمر می‌باشد و مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری و ایجاد کننده حق تخلیه برای مؤجر یا مالک نمی‌ باشد از این ‌رو قانون‌گذار در ماده […]