فروش و واگذاری سرقفلی (تجویز انتقال منافع)

فروش و واگذاری سرقفلی

بی‌تردید همکاران و سایر حقوق‌ دانان عزیز و ارجمند از روند رسیدگی به دعوی تجویز انتقال منافع مطلع هستند؛ اما با توجه به کسرت سؤالات مراجعین به دفتر که مشتاق و علاقمند به آگاهی از روند رسیدگی به دعاوی هستند در این قسمت برای اطلاع و آگاهی این عزیزان به طور خلاصه روند رسیدگی به […]

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی

تخلیه سرقفلی به جهت انتقال به غیر

نیاز شخص موجر به کسب و کار آنچه از ظاهر بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برمی‌آید این است که برای تخلیه به منظور نیاز به کسب و کار بایستی شخص مالک‌، نیازمند کسب و کار در محل باشد؛ بنابراین، نیاز فرزندان یا نزدیکان موجر به کسب و کار در […]