اجاره محل سرقفلی بدون اجازه مالک

در صورتی که مستاجر در زمان بستن قرارداد اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مالک پرداخت نکرده باشد در موقع تخلیه محل نمی تواند از مالک سرقفلی مطالبه نماید و همچنین در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد و مستاجر جدید مبلغی به مستاجر قبلی پرداخت نکرده باشد مستاجر جدید موقع تخلیه […]

تعمیرات مغازه سرقفلی

تعمیرات مغازه

معرفی دعوای الزام به تعمیرات اساسی عین مستأجره ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به تعمیرات عین مستأجره پرداخته و تعمیرات اساسی عین مستأجره را بر عهده موجر و تعمیرات جزئی را بر عهده مستأجره قرار داده است. «تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده […]

سند صلح سرقفلی چیست

دعوای تعدیل جاره بها

در اغلب روابط استیجاری همراه با سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در کنار تنظیم سند اجاره، سند صلح نیز تنظیم می‌شود که سند صلح گاهی بین دو مستأجر (مستأجر قدیم و جدید) گاهی بین مالک و مستأجر تنظیم می‌گردد. در این مبحث موارد تنظیم سند صلح سرقفلی را در قانون روابط موجر […]