قرارداد واگذاری سرقفلی

قرارداد واگذاری سرقفلی   ماده ۱- فروشنده: شرکت سهامی کارآموز به شماره ثبت ………. (که برابر وقف نامه شماره ………. مورخ ………. حق بهره‌برداری از زمین مغازه‌های موضوع قرارداد به آن شرکت واگذار شده است) با نمایندگی و امضاء مجاز آقای ………. (مدیرعامل) و آقای ………. (رئیس هیئت مدیره) برابر روزنامه رسمی شماره ………. مورخ […]

قرارداد تکمیلی وکالت و حق الوکاله

قرارداد تکمیلی وکالت و حق الوکاله در تاریخ………. به تجویز ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای مواد ۱ و ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹/۶/۱۳۷۸ و سایر مقررات مربوط این قرارداد بین آقای ………. و ………. به عنوان موکل از طرف […]

قرارداد مشاوره و ارائه خدمات حقوقی

قرارداد مشاوره و ارائه خدمات حقوقی این قرارداد در تاریخ ………. در شهرستان تهران بین ………. ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به شماره………. با نمایندگی و امضاء مجاز آقای ………. به عنوان مدیرعامل به نشانی: ………. و تلفن تماس: ………. که از این پس در این قرارداد اختصاراً نامیده می‌شود […]