دانلود قرارداد کار و مشارکت مدنی

قرارداد کار موقت,اقاله

نمونه قرارداد کار موقت بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین شرکت /آقای / خانم : …………………………………… فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………………………………………………………  که در این قرارداد به اختصار (کارفرما ) نامیده می شود. و آقای / خانم : …………………………………….. فرزند …………….. دارای […]

وجه التزام در قرارداد

معرفی دعوای مطالبه وجه التزام به منظور استحکام بخشیدن به حقوق مربوط به هریک از معامله گران و برای پرهیز از برخی مشکلاتی که بعداً امکان طرح آن‌ها وجود دارد مبلغی در جریان تراضی معین می‌شود که اگر احیاناً هرکدام از طرفین به تعهد وفا ننمود آن را به متعامل دیگر (متعهدله) به‌منظور جبران این […]

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸

 سازمان اداره تصفیه ماده ۱- در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی‌بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می‌نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد. ماده ۲‌- رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگذاران ‌قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود. اداره‌ […]