انتقال چک از طریق ظهرنویسی

انتقال چک از طریق ظهرنویسی

پرسش: در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا این‌که صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید، آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده […]