نمونه رأی تدلیس درازدواج به علت عدم اطلاع تأهل زوج

نمونه رأی تدلیس در ازدواج به علت عدم اطلاع تأهل زوج

صفت زوج منظور زوجه بوده و عقد متبایناً نسبت به آن واقع شده است؛ لذا با عدم احراز آن حکم بر فسخ نکاح صادر می‌شود رأی شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی تهران در خصوص خواسته آقای هادی داعی حق به وکالت از دوشیزه نسرین … به طرفیت آقای علیرضا … مبنی بر فسخ نکاح و با […]

نمونه رای درخواست تحویل آپارتمان

دعوای درخواست تحویل آپارتمان

از آنجا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع از سوی یکی از شرکا علیه فروشنده، قابل استماع نیست. رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای (ف.ف.ی.) با وکالت آقای (ع.د.) و خانم (م.ع.) به طرفیت آقای (ع.ف.) به خواسته […]